Responsive image

ลำดับที่ ภาพกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแนะ..... 26 มิ.ย. 2562, 12:50
2 ผนึกกำลัง TESA จัดประชันทักษะสมองกลฝังตัว 2020      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือกับสมาคมสมองกลฝังตัวไทย (TESA) เพื่อเตรียมความพร้อมจัดประชันทักษะสมอ..... 26 มิ.ย. 2562, 12:39
3 อบรมผู้นำนิสิตคณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมผู้นำกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 มุ่งเน้นให้นิสิตสา..... 24 มิ.ย. 2562, 12:12
4 ทำบุญห้องสโมสรนิสิตคณะ ICT      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญห้องสโมสรนิสิต เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญก.....
5 คณะ ICT ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จ.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการอบรมพัฒนาธุรกิจดิจิตอล จังหวัดพะเยา ให..... 19 มิ.ย. 2562, 17:09
6 พัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีในอาเภอภูกามยาว       ...สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่องการวิเคราะห์ป.....
7 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยฯ      ...อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่อำเภอภูกามยาว เพื่อดำเนินโครงการวิจั..... 13 มิ.ย. 2562, 12:56
8 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 ? 2566      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะฯ พ.ศ. 2563 - 2566 ภายใต้โ..... 12 มิ.ย. 2562, 11:05
9 ร่วมจัดทำแผนชุมชนฯกับเทศบาลตำบลแม่กา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กา เสริมสร้างและพัฒนาแผ..... 12 มิ.ย. 2562, 10:03
10 แสดงนิทรรศการ BEYOND PHAYAO CITY จังหวัดพิษณุโลก      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดบูธแสดงนิทรรศการBEYOND PHAYAO CITY ณ จังหวัดพิษณุโลก........ 31 พ.ค. 2562, 9:51
11 นิสิต CG คว้าทุนพัฒนาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับทุนโครงการพัฒนาภาษาอ..... 30 พ.ค. 2562, 14:27
12 นำเสนอผลงานวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11      ...นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ นำเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ..... 30 พ.ค. 2562, 11:06
13 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.แม่โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ?AUN-QA และแนวคิด..... 23 พ.ค. 2562, 13:54
14 พิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯ      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์การเริ่มต้นปฏิบัติงานผู้บริหารคณะฯชุดใหม่..... 7 พ.ค. 2562, 9:00
15 ส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งมอบงานในหน้าที่ของผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยพะเยา ในตำแหน่ง คณ.....
16 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนว.....
17 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมวางพวงมาลาถวาย ราชสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหา..... 25 เม.ย. 2562, 15:05
18 บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2      บรรยากาศการรายงานตัว รอบแรก และสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 TCAS 62 ..... 22 เม.ย. 2562, 9:04
19 เยี่ยมบ้านนิสิตประสบเหตุอัคคีภัย      ... รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ประสบอัคคี..... 19 เม.ย. 2562, 9:51
20 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      ...กองกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะฯ เข้าศึกษาดูงานกองกิจการนิสิตนักศึก..... 11 เม.ย. 2562, 12:33
21 MOU การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีและพัฒนาระบบสารสนเทศ      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการเทคโนโลยีแ..... 5 เม.ย. 2562, 10:47
22 กิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากรคณะ ICT ณ จังหวัดชลบุรี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และกิจกรรม Green Performance ของบุคลากร เพื่อส่งเส..... 26 มี.ค. 2562, 9:49
23 แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร      แนวทางการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่นิสิตสำหรับบุคลากร..... 22 มี.ค. 2562, 15:19
24 ส่งมอบโปรแกรม/แอพพลิเคชั่น      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโปรแกรม/แอพลิเคชั่น ?ระบบบริหารจัดการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจ..... 25 ก.พ. 2562, 14:35
25 เข้ารอบชิง NSC 2019 ครั้งที่ 21 ระดับประเทศ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ชนะการแข่งขันในรอ..... 22 ก.พ. 2562, 10:20
26 สรุปผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดการประชุมสรุปผลและวางแผนการดำเนินงานหลักสู..... 21 ก.พ. 2562, 13:15
27 แข่งขัน NSC 2019 ครั้งที่ 21 รอบที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21: N..... 15 ก.พ. 2562, 9:21
28 เหรียญเงิน ?1 คณะ 1 โมเดล?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าเหรียญเงิน ในนิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปี 2562........ 28 ม.ค. 2562, 12:28
29 คณะ ICT ทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2562 เพื่อเป็นศิริมงคลให..... 21 ม.ค. 2562, 11:36
30 รับมอบธงเป็นเจ้าภาพ จัด TESA Top Gun Rally (TGR) ครั้งที่ ๑๔      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบธงเป็นเจ้าภาพจัด ?โครงการประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัว ชิงแช..... 14 ม.ค. 2562, 14:05
31 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ERP Next "      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ " ERP Next ..... 2 ม.ค. 2562, 12:53
32 การประยุกต์ใช้งานคำสั่ง SQL ในเชิงธุรกิจ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้งาน..... 12 ธ.ค. 2561, 13:50
33 โครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ Project Day ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ประยุกค์ใช้องค์ความรู้ที่ได้..... 30 พ.ย. 2561, 9:53
34 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2561      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา..... 16 พ.ย. 2561, 13:15
35 สอบมาตรฐาน ITPE ระดับ IP      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสอบโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional E..... 29 ต.ค. 2561, 14:09
36 บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค 4.0      ...สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนา ?บทบาทของภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเท..... 4 ต.ค. 2561, 14:06
37 อบรมเทคนิคการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ UX/UI      ...สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการออกแบบส่..... 26 ก.ย. 2561, 13:59
38 พัฒนาศักยภาพกำลังคนดิจิทัลฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บริษัท เอเอร์ไอที จำกัด จัด..... 14 ก.ย. 2561, 15:37
39 ประชุมระดมความคิดเห็น Beyond Phayao City      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐก..... 13 ก.ย. 2561, 11:02
40 พัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาทักษะการแต่งตำราและหนังสือเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ส่งเสริมให้บุคลาก..... 3 ก.ย. 2561, 14:37
41 กิจกรรมไหว้ครู คณะ ICT ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้แสดงออกถึงความเ..... 31 ส.ค. 2561, 11:10
42 เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ ?เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ? โดยศิษย์เก่าคณะ..... 7 ?.?. 2561, 13:58
43 ศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม้โจ้      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสโมสรนิสิตศึกษาดูงาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อแล..... 7 ?.?. 2561, 10:12
44 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ส่งเสริมให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ร่ว..... 7 ?.?. 2561, 9:42
45 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้า..... 7 ?.?. 2561, 9:33
46 เปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To Work?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเปิดตัวโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ?วิศวกรรมซอฟต์แวร์ Ready To W.....
47 ผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำ..... 1 ?.?. 2561, 11:44
48 กระบวนการ และเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาการเรียน การสอนและการประเมินผล สำหรับอาจารย์ผู้สอน ในหัว..... 2 ?.?. 2561, 16:03
49 คว้ารางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขฯ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดนวัตกรรมด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2561 ใ..... 21 ??.?. 2561, 10:35
50 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart City ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจ.....
51 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ในกิจกรรม 1 คณะ 1 ฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สืบสานพระรา..... 25 ?.?. 2561, 16:02
52 บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่ ในโคร..... 9 ?.?. 2561, 13:04
53 โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะ..... 1 ?.?. 2561, 9:38
54 กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมนิสิตให้มีการ..... 23 ??.?. 2561, 11:46
55 ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป..... 23 ??.?. 2561, 10:28
56 Automated Test บน Robot Framework      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ ?การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติ..... 9 ??.?. 2561, 10:06
57 อบรมการใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การใช้งานบอร์ด Arduino เบื้องต้น" เพื่อให้นักเรียนได..... 5 ??.?. 2561, 15:36
58 STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang Mai      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ?STARTUP Thailand 2018 : Northern @ Chiang M..... 5 ??.?. 2561, 13:45
59 มหกรรมกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา (UP GAMES)      ...นิสิตคณะ ICT ม.พะเยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน และ รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตะกร้อชา..... 4 ??.?. 2561, 9:58
60 นิสิต ICE ศึกษาดูงานนอกสถานที่      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และชลบุรี เน้นการศึกษาประสบการณ์..... 26 ??.?. 2561, 13:23
61 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 7 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDAMT และ ECTI-NCON ..... 2 ??.?. 2561, 13:32
62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ เพื่อแนะนำส..... 9 ?.?. 2561, 15:58
63 คว้า 5 รางวัล TSG ครั้งที่ 10      ....นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 5 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนัก..... 7 ?.?. 2561, 14:21
64 พิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ คณะ ICT ม.พะเยา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีทำบุญ วันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะและบุคลากร..... 19 ?.?. 2561, 14:57
65 ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 2018      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภาย..... 8 ?.?. 2561, 10:49
66 มอบเงินสมทบโครงการก้าวคนละก้าว      ...สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบเงินบริจาคสมทบโครงการก้าวคนละก้าว......... 25 ?.?. 2560, 10:13
67 รางวัลนักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายเตชเสน ชินพงษ์ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที..... 20 ?.?. 2560, 15:33
68 โครงงานนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ?นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมส่งผลงานนำเสนอในโครงการ Project Day กว่า 100 โครงงาน..... 7 ?.?. 2560, 8:58
69 เสียงสะท้อนจากนิสิต      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560 สะท้อ..... 22 ?.?. 2560, 13:58
70 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ด้านวิช..... 16 ?.?. 2560, 13:50
71 คว้ารางวัล 11 ทีม STARTUP THAILAND      ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนิสิตทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ..... 3 ?.?. 2560, 13:03
72 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ CUPT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 หรือ CUPT...... 22 ?.?. 2560, 15:36
73 ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด..... 22 ?.?. 2560, 14:36
74 MOU สหกิจศึกษา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สหกิจศึกษา ร่วมกับ 5 สถานประกอบ..... 15 ?.?. 2560, 13:31
75 กิจกรรมไหว้ครู      ?คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตใหม่ได้แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์และครูบาอาจาร..... 14 ?.?. 2560, 10:36
76 Big Cleaning Day and Excellence drills      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big..... 29 ?.?. 2560, 15:34
77 พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาให้นิสิตเป็นผู้ที่มีบุคลิก..... 28 ?.?. 2560, 15:15
78 โครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาการเขียนบทความทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอนและตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชา..... 9 ?.?. 2560, 16:23
79 ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะ ICT เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นของคณะและส..... 7 ?.?. 2560, 17:38
80 กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว มุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้น..... 7 ?.?. 2560, 17:31
81 คว้า 3 รางวัล Startup Thailand League      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ (Startup Thailand League) ..... 31 ?.?. 2560, 13:44
82 โครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฯ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานจังหวัดพะเยา จัดโครงการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่อง..... 13 ?.?. 2560, 13:20
83 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเสริมสร้างบุคล..... 5 ?.?. 2560, 15:51
84 กรีฑา กีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์?      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการแข่งขันกรีฑา ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ?พะเยาเกมส์? มีสถาบันอุดมศึก..... 19 ??.?. 2560, 14:46
85 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสมโภชพระพุทธชินราชจำลอง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเข้ากองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ..... 5 ?.?. 2560, 11:34
86 พัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตตั้ง..... 28 ??.?. 2560, 15:40
87 กิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์      ...สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ คณะ ICT จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ ?Automated Testing in Continuo..... 30 มี.ค. 2560, 5:31
88 คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน NSC 2017      …นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห..... 21 มี.ค. 2560, 12:18
89 คว้ารางวัลการประชุมวิชาการภูมิศาสตร์ฯครั้งที่ 9      ...นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คว้ารางวัลชมเชยนำเสนอปากเปล่า จากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศ กว่..... 14 ก.พ. 2560, 14:43
90 Focus Group      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Focus Group การประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นิสิตร่วมแล..... 6 ก.พ. 2560, 15:29
91 Tech Startup Club หัวข้อ “Startup Adventure”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Tech Startup Club ในหัวข้อ “Startup Adventure” ส่งเสริมนิสิตเรียนรู้และเข้าใจ..... 20 ม.ค. 2560, 14:33
92 งานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานทำบุญปีใหม่และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการทำงานของบุคลากรภา..... 18 ม.ค. 2560, 16:26
93 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏครปฐม      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรและอุปกร..... 18 ม.ค. 2560, 16:12
94 คว้ารางวัล โครงงานนิสิต ครั้งที่ 6      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร คณะ ICT คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่..... 21 ธ.ค. 2559, 14:29
95 รับมอบทุน NSC 2017      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับมอบทุนสนับสนุนการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 201..... 14 ธ.ค. 2559, 15:42
96 ทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 – 2563      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ประจำปี 2560 - 2563 เพื่อ..... 13 ธ.ค. 2559, 16:06
97 นิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ชั้นปีที่ 4 (Project Day) เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานโครงงานของน..... 13 ธ.ค. 2559, 15:35
98 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้..... 13 ธ.ค. 2559, 15:20
99 คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที      …นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลประกวดผลงานนวัตกรรมด้านไอที หรือ Microsoft Education Roadshow and UP First ..... 1 ธ.ค. 2559, 16:08
100 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นสื่..... 1 ธ.ค. 2559, 11:06
101 อบรมสร้างค่านิยมร่วมในองค์กรฯ (ICT KM)      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างค่านิยมร่วมในองค์กร และการสร้างภาพลักษณ์องค์กร” เพื่..... 22 พ.ย. 2559, 13:51
102 สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการสัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล (Lanna Digital Economy) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเศร..... 21 พ.ย. 2559, 11:11
103 อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์      …บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใ..... 15 พ.ย. 2559, 12:29
104 ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯเสด็จสู่สวรรคาลัย      ... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักร..... 17 ต.ค. 2559, 9:35
105 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดโครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศไต้หวัน มุ่งหวังให้เกิดการ..... 30 ก.ย. 2559, 15:57
106 นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดภาพเคลื่อนไหว และสื่อประสมประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ "ร่วมคิด ช่วยทำ อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน"      นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยพะเยา กวาด 3 รางวัลชนะเลิศ .....
107 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณ..... 8 ก.ย. 2559, 16:47
108 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ACM-ICPC ระดับภูมิภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนโปรแก..... 5 ก.ย. 2559, 10:27
109 ร่วมพิธีลงนาม SIPA Tech Startup Club      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความคิดสร้..... 24 ส.ค. 2559, 10:24
110 ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนิสิต ภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559........ 18 ส.ค. 2559, 16:14
111 กิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น      ...งานกิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธ..... 18 ส.ค. 2559, 15:57
112 กิจกรรม 5 ส.      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สิน พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน เพื่อส่..... 11 ส.ค. 2559, 10:55
113 กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" และกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"       กิจกรรม "สัมมนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และกิจกรรมเสวนา “เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ"..... 4 ส.ค. 2559, 16:24
114 ทำบุญคณะ ประจำปี 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ ประจำปี 2559 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นิสิต บุคลากรแล..... 3 ส.ค. 2559, 13:48
115 ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 6 ปี      ...คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มและบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เ..... 27 ก.ค. 2559, 11:26
116 อบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน      ...ศูนย์ CIDTEC จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและอาจารย์ผู้สอนด้านไอซีทีและโครงการ บ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้านไอซีที เพื่อพัฒนาศั..... 11 ก.ค. 2559, 11:20
117 อบรมการใช้ Social network ให้กับผู้สูงอายุ      ...สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส..... 11 ก.ค. 2559, 10:31
118 อบรมบุคลากร “Advanced Microsoft Word 2013”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมบุคลากร หลักสูตร Advanced Microsoft Word 2013 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร..... 6 ก.ค. 2559, 13:04
119 อบรมและสอบมาตรฐาน Entry Level      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จัดอบ..... 10 มิ.ย. 2559, 10:22
120 เยี่ยมชมความพร้อม Startup club      ...สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ SIPA ลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเตร..... 1 มิ.ย. 2559, 14:14
121 นิทรรศการ“ศิลปะแห่งขุนเขา”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ศิลปะแห่งขุนเขา” แสดงผลงานภาพถ่ายและภาพวาดแห่งขุนเขาของนิสิตสาขาวิชาคอมพิว..... 26 พ.ค. 2559, 11:39
122 เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา"      คณะไอซีทีเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะร่วมชมนิทรรศการ "ศิลปะแห่งขุนเขา" ตั้งแต่วันที่ 26-27 พ.ค. 59 เวลา 09.00-16.00..... 24 พ.ค. 2559, 13:36
123 หารือแนวทางรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อหารือแนวทางและประเมินปัญหากระบวนการรับ..... 23 พ.ค. 2559, 15:11
124 รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสภายในคณะ ตามประเพณีล้านนา เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโ..... 20 เม.ย. 2559, 13:07
125 MOU พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนมัธยมเชิงปฏิบัติการ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ เทศบาลเมืองแพร่ และโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน จังหวัดแพร่ สั..... 21 มี.ค. 2559, 9:56
126 แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกงาน..... 16 มี.ค. 2559, 10:00
127 แนะแนวการศึกษาต่อ      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ..... 18 ก.พ. 2559, 13:33
128 แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมพิธีพระร..... 17 ก.พ. 2559, 9:23
129 นิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมจัดนิทรรศการผลงาน 1 คณะ 1 โมเดล ภายในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้ง..... 29 ม.ค. 2559, 15:16
130 MOU พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (G..... 19 ม.ค. 2559, 11:34
131 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏอุดรธานี      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่มาศึกษาดูงานหลักสูตรแล..... 19 ม.ค. 2559, 10:34
132 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ Competency และการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพ..... 16 ธ.ค. 2558, 10:43
133 คว้ารางวัลนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 5      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร..... 8 ธ.ค. 2558, 11:06
134 นิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ”      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดนิทรรศการ “ล้านเหตุผลที่ทุกคนรักพ่อ” พร้อมทั้งเปิดห้อง Asean ICT Learning Center พร้อ..... 3 ธ.ค. 2558, 10:11
135 ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 4 มีแนวทางในการหางาน การเตรียมความพร้..... 2 ธ.ค. 2558, 14:48
136 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 4 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ..... 2 ธ.ค. 2558, 14:44
137 ร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy      ...นิสิตชั้นปีที่ 2และชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมอบรมและแข่งขัน Office Sway และ Azure Web Academy ..... 26 พ.ย. 2558, 12:30
138 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1/2559      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นสื่อกล..... 26 พ.ย. 2558, 10:15
139 ตรวจประเมินคณะฯในการเป็นองค์กรรับรองมาตราฐานอาชีพ      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) เพื่อตรวจประเมิ..... 10 พ.ย. 2558, 12:31
140 ร่วมประชุมพัฒนาระบบ GIS จังหวัดพะเยา      ...คณบดีและผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หารือการพัฒนาระบบสารสนเทศภูม..... 29 ต.ค. 2558, 13:01
141 ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามเกณฑ์ C..... 21 ต.ค. 2558, 8:42
142 ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หรือ ..... 15 ต.ค. 2558, 8:55
143 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่      ...คณบดีคณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมผู้จัดการศูนย์ SIPA เชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่ เพื่อร่วมยินดีในโอก..... 13 ต.ค. 2558, 13:27
144 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โครงการ “QABI”      ...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในโครงการ “QABI” เพื่อพัฒนาระบบฐานข้..... 8 ต.ค. 2558, 15:07
145 คว้ารางวัลชนะเลิศ ประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม      ...นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดภาพเคลื่อนไหวและสื่อ..... 8 ต.ค. 2558, 14:24
146 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์..... 4 ก.ย. 2558, 9:50
147 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยงานกิจการนิสิต จัดกิจกรรมภูมิปัญญา จากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ครั้..... 19 ส.ค. 2558, 14:34
148 ผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ปกครองนิสิตใหม่พบผู้บริหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามผู้บริหารด้าน..... 20 ก.ค. 2558, 10:24
149 สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 5 ปี      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพร..... 20 ก.ค. 2558, 10:05
150 สัมมนาทำแผนกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ AUN และ CUPT      ....คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายวิชาการและ สายสนับสนุน เพื่อการอบรมสัมมนาทำแผ..... 13 ก.ค. 2558, 12:22
151 เรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการส่งเสริมให้นิสิตเรียนและสอบมาตรฐานสากลด้าน ITPE….....
152 อบรมและสอบหลักสูตร MTA Networking Fundamentals      ...ศูนย์ CITCOMs ร่วมกับ คณะ ICT จัดอบรมและสอบมาตราฐานวิชาชีพด้านไอทีออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Technology Associate (MTA) Ne..... 8 มิ.ย. 2558, 13:20
153 ทำบุญ ประจำปี 2558 และรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2558 เพื่อความเป็นสิริมงค..... 23 เม.ย. 2558, 15:51
154 เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 /2557      .. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง..... 2 ธ.ค. 2557, 10:06
155 คว้ารางวัลเหรียญทอง NET GEN ปีที่ 2      ...นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้ารางวัลเหรียญทองและรางวัลต่างๆ ในโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีสินัยใช้ไ..... 26 พ.ย. 2557, 10:48
156 กิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตพึงประสงค์      …คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บร..... 14 พ.ย. 2557, 11:05
157 ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอน      ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ส่งมอบหนังสือและสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิ..... 13 พ.ย. 2557, 14:52
158 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล 2557      ...คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ เทศบาล..... 5 พ.ย. 2557, 11:06
159 กิจกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิกรรมพัฒนาทักษะให้แก่ครูอาจารย์ เพื่อพัฒนาทักษะการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับกลุ..... 10 ต.ค. 2557, 10:42
160 คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ      ...นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา คว้าแชมป์ MFU EMBOT 2014 ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนื..... 22 ก.ย. 2557, 11:19
161 มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม      มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ,กองกิจการนิสิตและห้างหุ้นส่วนจำหัด ฮิวเมติค มอบของช่วยเหลือผู้ประ.....
162 ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศ      นิสิตฝึกงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพัฒนาระบบสารสนเทศร่วมกับแผนกที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหา..... 15 ก.ย. 2557, 14:07
163 ทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการทำบุญคณะ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557..... 9 ก.ย. 2557, 11:17
164 ภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว ระยะที่ 1      งานกิจการนิสิต จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่1..... 7 ส.ค. 2557, 11:27
165 โครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557      งานกิจการนิสิต จัดโครงการทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม อำเภอภูกามยาว ประจำปี 2557 เพื่อให้นิสิตเข้าใจและซาบซึ้งถึงศิลปะและวัฒนธรรม..... 7 ส.ค. 2557, 11:11
166 อบรมการสร้างอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม CACANi      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และวิทยาลัยศิลปะ ..... 5 ส.ค. 2557, 16:52
167 ร่วมงานวันสถาปนา 4 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมวางพานพุ่ม นื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 4 ปี ..... 18 ก.ค. 2557, 11:15
168 ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ      ..มหาวิทยาลัยพะเยาลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน.......
169 ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้.....
170 กิจกรรม Big Cleaning Day 2557      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2557 เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดีและสร้างนิสัยในการรักสะอาดให้กั.....
171 Smart Phayao      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โครงการพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นจังหวัดอั..... 9 มิ.ย. 2557, 10:40
172 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนให้แก่ครู ครั้งที่ 2 พื่อให้ครูผู้สอนสา..... 29 เม.ย. 2557, 15:53
173 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 1 โครงการกิจก..... 25 เม.ย. 2557, 11:31
174 ICT KM ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ ICT และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร..... 4 เม.ย. 2557, 11:42
175 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักย..... 27 มี.ค. 2557, 11:36
176 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 3      ..กิจการริสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิตขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นและปั.....
177 เยาวชนจิตอาสา สร้างฝาย ถวายในหลวง      นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายกักเก็บน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ณ อำเภอภูกามยาว..... 12 ก.พ. 2557, 14:51
178 คืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงานคืนสู่เหย้า ICT (ICT @ UP Family ตอนขันโตกดินเนอร์) ภายใต้คอนเซ็ปต์งานสไตล์ล้านนา.....
179 Smart Thailand and Smart Province      สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปประเทศไทยด้าน ICT เพื่อเข้าสู่ความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษ..... 24 ม.ค. 2557, 12:15
180 เปิดให้บริการห้องสมุดคณะ ICT      ...ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว…..... 9 ม.ค. 2557, 14:45
181 เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”      เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้า ICT “ขันโตก ดินเนอร์”..... 12 ธ.ค. 2556, 11:13
182 ร่วมงานประเพณีลอกระทงแห่โคมยี่เป็ง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานประเพณีลอกระทง แห่โคมยี่เป็ง ประจำปี 25556 ณ สนามโรงเรียนดงเจ..... 27 พ.ย. 2556, 10:38
183 ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล      คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อำเภอภูก..... 26 พ.ย. 2556, 15:40
184 ประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้ง..... 31 ต.ค. 2556, 12:55
185 ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2556..... 15 ต.ค. 2556, 15:34
186 อบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพให้แก่นักเรียน      ..ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมการอบรมเพื่อบ่มเพาะและพัฒนาอาชี..... 17 ก.ย. 2556, 12:03
187 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต..... 9 ก.ย. 2556, 14:07
188 เสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2      ...กิจการนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ปีที่ 2 สะท้อนปัญหาและเปิดช่องทางให้นิสิตเสนอแ..... 9 ก.ย. 2556, 14:02
189 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ .......
190 ศิษย์เก่า รหัส 51 บริจาคเงินให้คณะฯ      ..ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 51 บริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี สำหรับชม..... 11 ก.ค. 2556, 12:41
191 รดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะฯ      ..อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารคณะ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา....... 26 เม.ย. 2556, 14:18
192 ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมือง ปี 2556      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมสืบสานป๋าเวณีสระเกล้าดำหัวปี๋ใหม่เมืองของมหาวิทยาลัยพะเยา........ 26 เม.ย. 2556, 14:08
193 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช      คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถ..... 26 เม.ย. 2556, 14:00
194 ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล      บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือสทป. เพื่อเ..... 1 เม.ย. 2556, 15:16
195 Young ICT Creative Camp # 2      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน (CIDTEC) จัดกิจกรรมค่ายบ่มเ..... 1 เม.ย. 2556, 11:33
196 วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5      ..คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 เพื่อพัฒน..... 6 มี.ค. 2556, 14:01
197 เสียงสะท้อนจากนิสิต      เสียงสะท้อนจากนิสิต..... 7 ก.พ. 2556, 11:23
198 โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดีมีความสุข ICT Happy and Healthy ส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรภายใ..... 7 ก.พ. 2556, 9:03
199 โครงการบุคลากรสัมพันธ์ (ICT Game)      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบุคลากรสัมพันธ์ ส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตรักสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่..... 4 ก.พ. 2556, 8:28
200 ค่าย ICT พี่สอนน้อง      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมค่าย..... 24 ม.ค. 2556, 15:53
201 ค่าย ICT อาสา      ...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมค่าย ICT อาสา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันติสุข อำเภอ..... 10 ม.ค. 2556, 10:49
202 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ครั้งที่ 1      นายอำเภอภูกามยาวพร้อมคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่..... 23 พ.ย. 2555, 10:07
203 Young ICT Creative Camp # 1      Young ICT Creative Camp # 1 ..... 6 พ.ย. 2555, 15:30
204 ร่วมงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพดี ฯ      เจ้าหน้าที่สำนักงานธุรการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนคณะ ร่วมเต้นแอโรบิก เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย..... 21 พ.ค. 2555, 11:49
205 ICT Summer Camp 2012      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชุน (CIDTEC) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงกา..... 21 พ.ค. 2555, 11:48