Responsive image

ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)      แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)..... 21 มิ.ย. 2562, 08:42 น.
2 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)      แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)..... 6 มิ.ย. 2562, 14:22 น.
3 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3)..... 6 มิ.ย. 2562, 14:15 น.
4 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าเช่าห้องประชุม (โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..... 24 พ.ค. 2562, 14:38 น.
5 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์      แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาตกแต่งห้องสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์..... 10 เม.ย. 2562, 11:20 น.
6 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ      แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าพาหนะเดินทางเช่าเหมารถตู้ โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายวิชาการ..... 28 ก.พ. 2562, 10:52 น.
7 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)      แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)..... 11 มี.ค. 2562, 9:49 น.
8 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)..... 20 ก.พ. 2562, 15:10 น.
9 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2)..... 20 ก.พ. 2562, 15:03 น.
10 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)      แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)..... 8 ม.ค. 2562, 13:01 น.
11 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนคระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562      แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลภาคสนามงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน และบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินบนคระบบคลาวน์คอมพิวติ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ..... 12 ธ.ค. 2561, 15:19 น.
12 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ      แผนจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ..... 11 ธ.ค. 2561, 14:12 น.
13 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      แผนจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 28 พ.ย. 2561, 12:12 น.
14 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ      แผนจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ..... 26 พ.ย. 2561, 10:43 น.
15 2562 แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..... 6 พ.ย. 2561, 13:23 น.
16 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6)..... 16 ต.ค. 2561, 9:20 น.
17 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..... 20 ส.ค. 2561, 13:06 น.
18 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5)..... 20 ส.ค. 2561, 13:06 น.
19 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4)..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
20 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)      แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3)..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
21 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2..... 7 พ.ค. 2561, 11:41 น.
22 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปลี่ยนแปลง..... 15 ก.พ. 2561, 16:10 น.
23 2561 แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561      แผนจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..... 6 ม.ค. 2561, 16:10 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2561 ประกาศราคากลาง จ้างบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart-City      ประกาศราคากลาง จ้างบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Smart-City..... 1 มิ.ย. 2561, 8:35 น.
2 2561 ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง      ประกาศราคากลาง เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..... 1 มิ.ย. 2561, 11:49 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2562 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ      ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ..... 19 ธ.ค. 2561, 10:31 น.
2 2562 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา)      ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา)..... 19 ธ.ค. 2561, 10:29 น.
3 2562 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา)      ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา)..... 28 พ.ย. 2561, 14:34 น.
4 2562 ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ      ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จ้างเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (ดีเซล) พร้อมพนักงานขับรถ..... 27 พ.ย. 2561, 14:25 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 2..... 17 มิ.ย. 2562, 17:21 น.
2 2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ62 ไตรมาส 1..... 17 มิ.ย. 2562, 17:20 น.
3 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 4..... 17 มิ.ย. 2562, 17:16 น.
4 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 3..... 17 มิ.ย. 2562, 16:11 น.
5 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 2..... 17 มิ.ย. 2562, 15:59 น.
6 2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1      แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ งบ61 ไตรมาส 1..... 17 มิ.ย. 2562, 15:57 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 2..... 13 มิ.ย. 2562, 8:52 น.
2 2562 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1..... 13 มิ.ย. 2562, 8:50 น.
3 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-1..... 8 พ.ค. 2562, 13:49 น.
4 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-2..... 8 พ.ค. 2562, 13:50 น.
5 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-3..... 8 พ.ค. 2562, 13:51 น.
6 2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4      แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส-4..... 8 พ.ค. 2562, 13:55 น.
ลำดับที่ ประจำปีงบประมาณ หัวข้อข่าว รายละเอียดย่อย วันที่ประกาศ
1 2562 บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562      บันทึกต่อท้ายสัญญา ฉบับที่ 1 สัญญาเลขที่ 55/2562..... 26 มิ.ย. 2562, 11:24 น.