ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)


ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Science (Applied Geoinformatics)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Sc. (Applied Geoinformatics)

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การทำแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม เทคโนโลภูมิสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลภูมิสารสนเทศและภูมิศาสตร์กายภาพ เป็นต้น

- ศึกษาวิธีวิจัยและโครงงานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกสารชนชื่อดังหลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานภูมิสารสนเทศ ฯลฯ