ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology)

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง ระบบฐานข้อมูล การเขียน โปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การจัดการองค์กรและระบบ สารสนเทศ การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัย ในองค์กร เป็นต้น

- การจัดทำโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ระบบงานสารสนเทศ นักวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ นักออกแบบและพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น นักออกแบบและพัฒนาสื่อผสม ฯลฯ ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21

30

 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า

84 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 

18

15

  2.2  กลุ่มวิชาเอก

 

75

76

             วิชาเอกบังคับ

 

60

61

              วิชาเอกเลือก

 

15

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

129 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English     

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา     

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

222112    

การพัฒนาสื่อประสม

Multimedia Development

3(2-2-5)

222131

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเชิงตรรกะ

Architecture and Logical Problem Solving

3(2-2-5)

241121

หลักการทางคณิตศาสตร์

Principles of Mathematics

3(2-2-5)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

001101

การใช้ภาษาไทย     

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

222111

ระบบสารสนเทศเบื้องต้น

Introductory Information Systems  

3(2-2-5) 

222121

การจัดการโครงการด้านระบบสารสนเทศ

Information System Project Management

3(2-2-5) 

235021

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

Structural Programming

3(2-2-5) 

235034

การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction

3(2-2-5) 

 

รวม

18  หน่วยกิต

 


 

ชั้นปีที่  2

 

 

 

ภาคการศึกษาต้น

 

 

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

 

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

 

235011

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

Data structures and Algorithms

3(2-2-5)

 

235013

แนวคิดและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Concepts and Programming

3(2-2-5) 

 

235031

ระบบฐานข้อมูล

Database System

3(2-2-5) 

 

235032

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Networks

3(2-2-5) 

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

 

003102

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

 

003202       

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environment Management

3(2-2-5) 

 

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

 

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes

3(3-0-6)

 

222211

การจัดการองค์กรและระบบสารสนเทศ

Organization Management and Information systems

3(2-2-5)

 

247221       

สถิติวิเคราะห์               

Statistical Analysis      

3(2-2-5) 

 

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

 

222322

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology         

3(2-2-5) 

222323

เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย

Modern Information Technology

3(2-2-5) 

222324

การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

Internet Programming  

3(2-2-5) 

235033

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงโครงสร้าง        

Structured System Analysis and Design   

3(2-2-5) 

2xxxxx

วิชาเอกเลือก                                

Major Elective

3(x-x-x)

2xxxxx

วิชาเอกเลือก                                

Major Elective

3(x-x-x)

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

222321

เว็บเทคโนโลยี

Web Technology

3(2-2-5) 

222341

ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          

Security in Computer Systems and Networks

3(2-2-5) 

2xxxxx

วิชาเอกเลือก        

Major Elective

3(x-x-x)

2xxxxx

วิชาเอกเลือก        

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx       

วิชาเลือกเสรี

Free Elective                                              

3(x-x-x)    

 

รวม

15 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่ 4

 

 

ภาคการศึกษาต้น

 

100007

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Computer Laws and Ethics

1(1-0-2)

146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(3-0-6)

222411

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศร่วมสมัยในองค์กร

Application of Contemporary Information System in Organization

3(2-2-5) 

222451

โครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Project

3(0-6-3) 

235091

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Preparation for Professional Experience

1(0-2-1)

(ไม่นับหน่วยกิต)

2xxxxx

วิชาเอกเลือก        

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx       

วิชาเลือกเสรี        

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

222452

การฝึกงาน  

Professional Training

6  หน่วยกิต

 

222453

สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6 หน่วยกิต

 

                                      รวม

6 หน่วยกิต

 

อ่านเพิ่มเติม....