ผู้สนใจเข้าศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)


ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Software Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Eng. (Software Engineering)

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ และตรวจสอบซอฟต์แวร์ และจริยธรรมและกฏหมายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

- การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรระบบงานซอฟต์แวร์ ผู้จัดการโครงงานซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักทดสอบ ระบบซอฟต์แวร์ ฯลฯ