• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

กิจกรรมอบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

3 ส.ค. 2565, 13:07 น. 38
การอบรมนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. 65 ในการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล

พิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต

3 ส.ค. 2565, 11:50 น. 43
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ เน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน

หารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A

2 ส.ค. 2565, 12:15 น. 25
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning และ EEC Model Type B Module Short Courses

เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORATION

1 ส.ค. 2565, 13:43 น. 49
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน "การเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต" ให้กับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อบรม Mobile Application

1 ส.ค. 2565, 13:40 น. 37
สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ

อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย

26 ก.ค. 2565, 19:16 น. 69
สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพนักงานสายสนับสนุน หัวข้อ "การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อการวิจัย" เพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะการทำงานด้านการวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation

26 ก.ค. 2565, 19:01 น. 69
Phayao Local Designer คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดแสดง (Showcase) : นิทรรศการจัดแสดงผลงานออกแบบ หัตถกรรมและศิลปะ ในหัวข้อ Lifestyle ในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2022 Local 'rise'ation

กิจกรรมอบรม การพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4

25 ก.ค. 2565, 16:58 น. 80
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏเชียงราย

25 ก.ค. 2565, 16:38 น. 140
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น สัปดาห์ที่ 2

25 ก.ค. 2565, 15:40 น. 64
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น" สัปดาห์ที่ 2

ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

21 ก.ค. 2565, 17:02 น. 53
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ Green For Life ON EARTH ผ่านระบบ Online ด้วย Application ZOOM

สัมมนา Focus Group หลักสูตร Upskill/ Reskill/ New skill บริบทของจังหวัดพะเยา

21 ก.ค. 2565, 13:36 น. 41
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติจัดประชุม สัมมนา Focus Group สำรวจความต้องการหลักสูตร Upskill/ Reskill/ New skill บริบทของจังหวัดพะเยา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขา CPE

21 ก.ค. 2565, 13:21 น. 86
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ รับขวัญนิสิตใหม่ ให้กำลังใจนิสิตปัจจุบัน

พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ

20 ก.ค. 2565, 17:16 น. 52
ชมรมศิษย์เก่าคณะ ICT มอบทุนการศึกษาให้กับกองทุนเพื่อนิสิต จากการระดมทุนในการจัดงานวิ่ง ICT@UP 20th Anniversary Virtual Run "พลังวิ่งของพี่ ๆ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้น้อง ๆ" สำหรับใช้ในการศึกษาของนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

IT English Camp

19 ก.ค. 2565, 16:54 น. 125
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม "ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานด้าน IT" หรือ IT English Camp เสริมทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

19 ก.ค. 2565, 11:27 น. 52
คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกลุ่มขนมอบแห้งบ้านเวียงคำตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทดลองนำดอกของต้นซ้อ ซึ่งเป็นพืชประจำท้องถิ่นและเป็นพืชที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพ มาทำข้าวแต๋นดอกซ้อ และคุกกี้ดอกซ้อ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

MOU ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

18 ก.ค. 2565, 14:48 น. 70
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่แจ่ม และสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินโครงการสำรวจ และนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

18 ก.ค. 2565, 11:44 น. 59
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สักการะ แด่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ปี

ปฐมนิเทศ โครงการ U2T พื้นที่ตำบลห้วยซ้อ

12 ก.ค. 2565, 16:54 น. 77
คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน ในโครงการ University to Tumbon:U2T พร้อมหารือแนวทางการทำงานตามวัตถุประสงค์โครงการร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ

ร่วมเสวนารำลึกถึงคุณูปการของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ชาตกาล 105 ปี

12 ก.ค. 2565, 12:06 น. 63
อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ร่วมเสวนา หัวข้อ "การใช้เทคโนโลดีดิจิทัลเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดโบราณวัตถุ ของพระอุบาลี" ในงานนิทรรศการ ชาตกาล 105 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมอบรมการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

3 ส.ค. 2565, 13:07 น.
การอบรมนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ก.ค. 65 ในการพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 4 ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะด้าน Soft skill โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนอย่างสมดุล

พิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิต

3 ส.ค. 2565, 11:50 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อนิสิตของคณะฯ เน้นช่วยเหลือนิสิตที่ประสบภัยพิบัติหรือความเดือดร้อน

หารือในการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A

2 ส.ค. 2565, 12:15 น.
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือความร่วมมือระหว่างสมาคมคณบดีเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) มุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบ EEC Model Type A ในลักษณะ Work Integrated Learning และ EEC Model Type B Module Short Courses

เปิดโลกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE EXPLORATION

1 ส.ค. 2565, 13:43 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดงาน "การเสวนาสายงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เส้นทางอาชีพ ความต้องการของตลาด และทิศทางงานในอนาคต" ให้กับนิสิตในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อบรม Mobile Application

1 ส.ค. 2565, 13:40 น.
สาขา CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์ Mobile Application ส่งเสริมให้นิสิตพัฒนา Mobile Application และผลักดันให้ส่งผลงานเข้าแข่งขันในเวทีต่าง ๆ

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (10ส.ค.65) - 2022-08-10 15:21 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (10ส.ค.65).....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565(10ส.ค.65) - 2022-08-10 15:19 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565(10ส.ค.65).....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10ส.ค.65) - 2022-08-10 10:30 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาตกแต่งบริเวณภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม,ค่าถ่ายเอกสาร) - 2022-07-27 14:54 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาตกแต่งบริเวณภายในอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,สิทธิ.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา) - 2022-08-04 11:49 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าซ่อมแซม/ค่าซ่อมบำรุงรักษา).....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 2022-08-01 15:17:11 น. : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโ.....