• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

2 ธ.ค. 2563, 17:24 น. 52
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ

หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์

2 ธ.ค. 2563, 16:47 น. 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต

MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity

2 ธ.ค. 2563, 15:54 น. 10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย

กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"

1 ธ.ค. 2563, 13:37 น. 16
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ

อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ

30 พ.ย. 2563, 11:00 น. 20
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์

ICT KM ครั้งที่ 1

27 พ.ย. 2563, 15:29 น. 27
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ "ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

26 พ.ย. 2563, 14:44 น. 34
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

25 พ.ย. 2563, 17:47 น. 15
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)

25 พ.ย. 2563, 17:44 น. 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี

24 พ.ย. 2563, 15:22 น. 25
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารและการเรียนการสอน

หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัย Bioinformatics

16 พ.ย. 2563, 17:24 น. 37
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือการวิจัยด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) กับบริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเชีย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชระดับโลก

Young ICT Camp

16 พ.ย. 2563, 17:12 น. 17
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสโมสรนิสิต จัดโครงการ Young ICT Camp มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่กับน้องแบบสร้างสรรค์ พร้อมเสริมทักษะด้าน Soft skill

SE ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี

16 พ.ย. 2563, 17:05 น. 24
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ศึกษาดูงานสถาบันวิทยสิริเมธี จังหวัดระยอง

ยกระดับจังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน

10 พ.ย. 2563, 13:12 น. 25
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนา "การศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

พัสดุสัญจรคณะ ICT

6 พ.ย. 2563, 17:11 น. 24
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานพัสดุ ในโครงการพัสดุสัญจรพบคณะฯ

ประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6 พ.ย. 2563, 16:45 น. 20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้านความร่วมมือในการสร้างบัณฑิตและบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คว้ารางวัล "นักศึกษา IT ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น" 4 ปีซ้อน

5 พ.ย. 2563, 10:42 น. 40
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้ารางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย 4 ปีซ้อน

สัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่"

3 พ.ย. 2563, 16:48 น. 80
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการ "อาชีพที่ชอบ คณะที่ใช่" เพื่อช่วยให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเองและบุตรหลาน และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่เหมาะกับตนเองได้

ประชุมโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ

3 พ.ย. 2563, 09:34 น. 20
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประสานโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ

วิทยากร Smart Farming

2 พ.ย. 2563, 13:57 น. 21
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย "นักเทคโนโลยีและนัวตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart Farming" เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

2 ธ.ค. 2563, 17:24 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ

หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์

2 ธ.ค. 2563, 16:47 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต

MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity

2 ธ.ค. 2563, 15:54 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย

กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"

1 ธ.ค. 2563, 13:37 น.
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-30 14:06:25 น. : ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา.....
ประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด - 2020-11-05 10:17:10 น. : สำนักส่งเสริมและพพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิต.....
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ - 2020-11-05 10:05:20 น. : สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมป์ จะดำเนินการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียยรติพระบรมจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพ.....
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-02 11:17:33 น. : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563.....
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานฯ - 2020-10-19 09:30:51 น. : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานฯ.....
ข่าวงานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ) - 2020-11-06 14:35 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดกิ๊บเซท) - 2020-11-11 14:00 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดกิ๊บเซท).....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4 - 2020-10-27 15:31 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4.....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563) - 2020-10-27 15:08 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2563 - กันยายน 2563).....
ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 - 2020-10-27 14:07 น. : ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจ.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....