• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา

1 มิ.ย. 2564, 16:33 น. 80
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีฯ

21 พ.ค. 2564, 17:00 น. 83
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ InCIT2021 และ NCIT2021

อบรม "การประเมินค่างาน"

20 พ.ค. 2564, 18:14 น. 49
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การประเมินค่างาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อบรม 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office

17 พ.ค. 2564, 15:10 น. 51
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส" ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

อบรมโปรแกรมไพทอน (Non-degree)

15 พ.ค. 2564, 17:55 น. 46
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) หัวข้อ "ระบบจัดการเรียนรู้และประเมินผลแบบอัตโนมัติ สำหรับการสอนภาษาโปรแกรมไพทอน" ในรูปแบบ Zoom Online

อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

3 พ.ค. 2564, 14:26 น. 68
คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร

29 เม.ย. 2564, 16:23 น. 88
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563"

คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1

26 เม.ย. 2564, 17:09 น. 119
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 เพื่อแนะนำภาพรวมคณะฯ และการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์

รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B

22 เม.ย. 2564, 13:56 น. 91
คณะ ICT ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทบทวนความรู้เทคนิคใช้งาน MS Teams

21 เม.ย. 2564, 14:39 น. 100
สำนักงานคณะ ICT จัด Workshop ทบทวนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคใช้งาน Microsoft Team Application ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564)

21 เม.ย. 2564, 14:37 น. 58
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

ผู้บริหารพบบุคลากร ช่วง COVID - 19

19 เม.ย. 2564, 15:33 น. 89
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19"

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5 เม.ย. 2564, 16:21 น. 111
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ

อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)

1 เม.ย. 2564, 16:21 น. 140
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด

หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย

1 เม.ย. 2564, 15:01 น. 103
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์

29 มี.ค. 2564, 09:16 น. 143
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม

อบรมทักษะด้าน IoT

29 มี.ค. 2564, 09:13 น. 118
คณะ ICT ร่วมกับคณะวิทย์ฯ และโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้าน IoT ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

28 พ.ย. 2563, 10:54 น. 153
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

8 ก.พ. 2564, 10:33 น. 126
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

18 มี.ค. 2564, 09:43 น. 141
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา

1 มิ.ย. 2564, 16:33 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้ามาศึกษาดูงานในประเด็นหัวข้อ "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สำหรับพนักงานสายวิชาการและสายสนับสนุน"

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีฯ

21 พ.ค. 2564, 17:00 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย หารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการ InCIT2021 และ NCIT2021

อบรม "การประเมินค่างาน"

20 พ.ค. 2564, 18:14 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม หัวข้อ "การประเมินค่างาน" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนทุกคนมีโอกาสได้รับการพัฒนาการปฏิบัติงาน

อบรม 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office

17 พ.ค. 2564, 15:10 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ "กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส" ภายใต้โครงการ Green Office เพื่อให้บุคลากรนำความรู้ที่ได้รับเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง - 2021-03-05 16:21:00 น. : ระกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง.....
ข่าวงานพัสดุ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-06-10 10:20 น. : ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bi.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย) - 2021-06-04 10:13 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย).....
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-06-01 03:22 น. : ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (.....
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 2021-04-21 09:37 น. : ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 - 2021-05-19 10:19 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนเมษายน 2564.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....