• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

23 พ.ค. 2565, 17:30 น. 56
คณะ ICT จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน

อบรม "Deep Learning for Image Classification"

20 พ.ค. 2565, 17:09 น. 56
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม หัวข้อ "Deep Learning for Image Classification"

กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

18 พ.ค. 2565, 17:23 น. 50
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal

พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร

17 พ.ค. 2565, 17:46 น. 57
คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ

MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ ม.ทักษิณ

6 พ.ค. 2565, 16:13 น. 57
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการแก่สังคม

ก้าวแรกสู่นวัตกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

6 พ.ค. 2565, 14:48 น. 67
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ "ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการมองเห็นของหุ่นยนต์" ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดความรู้ให้นิสิตมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์

ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

27 เม.ย. 2565, 10:46 น. 76
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย

แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

25 เม.ย. 2565, 17:06 น. 94
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ตัวแทนแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ระดับภูมิภาค

20 เม.ย. 2565, 10:33 น. 131
คณะ ICT ม.พะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะฯ จำนวน 2 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกทีมที่มีศักยภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน Startup Thailand League 2022 ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)

เข้าร่วมแข่งขัน HACKaTHAILAND

11 เม.ย. 2565, 15:10 น. 134
นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขัน HACKaTHAILAND "168 ชั่วโมง สู่นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ!" ณ กรุงเทพมหานคร

คณะ ICT เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี

11 เม.ย. 2565, 14:43 น. 134
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

อบรมสร้าง Content สินค้าจากพื้นที่ราบสูง เพื่อการขายออนไลน์

5 เม.ย. 2565, 17:14 น. 148
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา จัดอบรมหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ท้องถิ่นและการสร้าง Content สินค้าเพื่อการขายออนไลน์

กิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2

18 มี.ค. 2565, 10:42 น. 183
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมผู้ประกอบการพบนิสิต ครั้งที่ 2 เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนออกไปฝึกประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ต่อไปในอนาคต

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะ ICT

16 มี.ค. 2565, 13:26 น. 220
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ

MOU การพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain

14 มี.ค. 2565, 18:17 น. 190
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด

ปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564

14 มี.ค. 2565, 17:46 น. 209
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นิสิตได้ทราบแนวทางและขั้นตอนการสมัครงานในองค์กรและบริษัทต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความรู้ในการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล

ออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป

14 มี.ค. 2565, 17:42 น. 219
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น

ICT เข้าร่วมโครงการคลินิกกองคลังสัญจร

9 มี.ค. 2565, 11:43 น. 184
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับกองคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ในโครงการคลินิกกองคลังสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2565ร่วมพบปะพูดคุยข้อเสนอแนะ และสอบถามประเด็นปัญหาต่าง ๆ

อบรม หัวข้อ "Soft Skill และการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง"

7 มี.ค. 2565, 09:40 น. 211
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Soft Skillและการตั้งเป้าหมายกับการพัฒนาตัวเอง" พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Collaboration Tools"

28 ก.พ. 2565, 10:00 น. 236
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Collaboration Tools" เพื่อพัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตสาขาฯ

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

23 พ.ค. 2565, 17:30 น.
คณะ ICT จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน

อบรม "Deep Learning for Image Classification"

20 พ.ค. 2565, 17:09 น.
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม หัวข้อ "Deep Learning for Image Classification"

กิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

18 พ.ค. 2565, 17:23 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมผู้บริหารพบผู้ปกครองและนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน Onsite 100% และการดูแลนิสิตใหม่ ในยุค New normal

พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร

17 พ.ค. 2565, 17:46 น.
คณะ ICT จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 ในรูปแบบสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ

MOU พัฒนาการจัดการเรียนรู้ GIS กับ ม.ทักษิณ

6 พ.ค. 2565, 16:13 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ การบริการวิชาการแก่สังคม

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 และชุดปฏิบัติการหุนยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย) ครั้งที่ 2 - 2022-05-02 16:25 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำสำหรับอุตสา.....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 - 2022-05-02 10:09 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565) - 2022-04-29 21:45 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
เพิ่มเติมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าจ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล) - 2022-04-25 15:00 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการศิษย์เก่าดีเด่นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าจ้างเห.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มีนาคม 2565 - 2022-04-29 11:06 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน มีนาคม 2565.....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
ไม่มีข้อมูล