• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

วิทยากรอบรม Power BI

30 พ.ย. 2565, 11:11 น. 12
อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI ให้กับบุคลากรภายนอกที่สนใจยกระดับองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก

23 พ.ย. 2565, 11:41 น. 35
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ศึกษาดูงานขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

23 พ.ย. 2565, 11:03 น. 34
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

คว้าที่ 2 ประกวดโคมควัน

21 พ.ย. 2565, 16:00 น. 35
สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้าที่ 2 การแข่งขันปล่อยโคมควัน (โคมลม) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

21 พ.ย. 2565, 14:36 น. 44
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

อบรมเทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน

18 พ.ย. 2565, 15:37 น. 58
อาจารย์และนิสิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนพะเยาพิทยาคม หัวข้อ "เทคนิคการใช้ Canva ในการนำเสนอผลงาน"

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

17 พ.ย. 2565, 15:05 น. 74
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการก้าวสู่การเป็นมือโปรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย

รางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น"

16 พ.ย. 2565, 13:58 น. 75
นิสิตสาขา CS คณะ ICT คว้ารางวัล "นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีมีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564" จากสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ

21 พ.ย. 2565, 10:23 น. 105
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอบผ่านหลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้เชี่ยวชาญ จากจำนวนผู้เข้าอบรมกว่า 3 พันคนทั่วประเทศ

ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา

11 พ.ย. 2565, 14:52 น. 54
สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

รับรางวัล New Design Packaging ระดับประเทศ

11 พ.ย. 2565, 13:23 น. 89
อาจารย์สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขึ้นรับรางวัล ประเภท New Design Packaging : ND ในงานประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2565

วิทยากร "แรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น"

9 พ.ย. 2565, 20:15 น. 91
บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ "วิธีการเตรียมตัวและแรงจูงใจในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น" ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนของกองกิจการนิสิต

ยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)

2 พ.ย. 2565, 11:43 น. 93
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลแม่จัน และเชียงม่วน ยกระดับและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างยั่งยืน

อบรม Front-end Part 2 : Vue.js

31 ต.ค. 2565, 13:36 น. 120
สาขา CPE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Front-end Part 2 : Vue.js" ส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

รางวัลบุคลากรต้นแบบ คณะ ICT ประจำปี 2565

28 ต.ค. 2565, 16:37 น. 153
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา มอบโล่เกียรติคุณรางวัลบุคลากรต้นแบบ ประจำปี 2565 ให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานและพัฒนาตน

บันทึกภาพ 360 องศา ไร่เชิญตะวัน

28 ต.ค. 2565, 14:48 น. 94
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย บันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรน และ บันทึกภาพแบบ 360 องศา จัดทำแผนที่และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

รางวัล World's Top 2% Scientists ประจำปี 2022

26 ต.ค. 2565, 18:08 น. 128
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับการจัดอันดับใน World's Top 2% Scientists ประจำปี 2022

คว้ารางวัลผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

25 ต.ค. 2565, 11:32 น. 122
นิสิตสาขา CS และ สาขา DSA ทีม "Confusion matrix" ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากผลงาน "แอปพลิเคชันจัดตารางขึ้นเวรพยาบาล" ภายในกิจกรรมการคัดเลือกทีมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่

อบรมหลักสูตร Data Science

25 ต.ค. 2565, 11:29 น. 146
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหลักสูตร Data Science" ในรูปแบบออนไลน์ ยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills)

การออกแบบนิทรรศการ "Exhibition Design by CG"

21 ต.ค. 2565, 16:57 น. 132
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดแสดงการออกแบบนิทรรศการ "Exhibition Design by CG" นำเสนอไอเดียและจินตนาการด้านกราฟิกที่หลากหลาย

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

วิทยากรอบรม Power BI

30 พ.ย. 2565, 11:11 น.
อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจด้วย Power BI ให้กับบุคลากรภายนอกที่สนใจยกระดับองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก

23 พ.ย. 2565, 11:41 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการแก้ปัญหาผ้าย้อมครามสีตก ณ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ศึกษาดูงานขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

23 พ.ย. 2565, 11:03 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการก่อย้อมคราม และย้อมห้อม

คว้าที่ 2 ประกวดโคมควัน

21 พ.ย. 2565, 16:00 น.
สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้าที่ 2 การแข่งขันปล่อยโคมควัน (โคมลม) มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565

รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

21 พ.ย. 2565, 14:36 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2564

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)) (8 ส.ค. 65) - 8 ส.ค. 2565, 10:34 น. น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)) (4 ก.ค. 65) - 4 ก.ค. 2565, 11:27 น. น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degre.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 , โครงการแนะแนว , วัสดุยานพาหนะและขนส่ง) - 18 พ.ย. 2565, 14:48 น. น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2566 (โครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ครุภัณฑ์การศึกษา และชุดปฏิบัติการขนส่งอาหารและยารักษาโรคสำหรับผู้สูงอายุแบบอัตโนมัติ)(14พ.ย.65) - 14 พ.ย. 2565, 10:18 น. น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ครุภัณฑ์การศึกษา และชุดปฏิบัติการขนส่งอาหารและยารักษาโรคสำหรับผู้ส.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 65) - 16 พ.ย. 2565, 10:02 น. น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e.....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 6 ส.ค. 2564, 12:04 น. น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 26 เม.ย. 2564, 11:25 น. น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 26 เม.ย. 2564, 11:21 น. น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 9 เม.ย. 2564, 16:39 น. น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 10 มี.ค. 2564, 13:42 น. น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 5 พ.ย. 2562, 16:19 น. น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 5 พ.ย. 2562, 16:18 น. น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 4 พ.ย. 2562, 16:32 น. น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 4 พ.ย. 2562, 16:32 น. น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 1 พ.ย. 2562, 16:27 น. น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 1 ส.ค. 2565, 15:17 น. น. : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโ.....