• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4

17 ก.ย. 2564, 17:09 น. 2
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP -KM 2021 ครั้งที่ 1

เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2

17 ก.ย. 2564, 17:04 น. 5
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

17 ก.ย. 2564, 09:15 น. 27
คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์

16 ก.ย. 2564, 17:09 น. 12
คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564"

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ

10 ก.ย. 2564, 10:32 น. 67
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"

7 ก.ย. 2564, 10:11 น. 51
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

7 ก.ย. 2564, 08:20 น. 30
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง

7 ก.ย. 2564, 08:15 น. 27
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง

ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564

23 ส.ค. 2564, 18:18 น. 99
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อภายในอาคาร

17 ส.ค. 2564, 10:18 น. 97
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปิดให้บริการสำนักงานคณะฯ ในระหว่างวันจันทร์และอังคารที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 เพื่อทำการ Big Cleaning Day ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อภายในอาคาร

นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"

16 ส.ค. 2564, 16:32 น. 84
นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอ "ระบบลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ป่าอนุรักษ์"นำร่องพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ เพื่อสะดวกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้เข้าใช้พื้นที่ป่า

สัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ

13 ส.ค. 2564, 18:15 น. 63
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ระดมแนวคิดในการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ภายในคณะ ทั้งด้านการเยนการสอน การพัฒนาคุณภาพนิสิตในสถานการณ์โควิด-19

อบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

9 ส.ค. 2564, 17:11 น. 76
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน

อบรบเชิงปฏิบัติการทำแนวเขตหมู่บ้านตำบลแม่อิง

6 ส.ค. 2564, 16:46 น. 100
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตำบลแม่อิง ใช้เทคโนโลยีด้าน GIS จัดทำแนวเขตหมู่บ้านของชุมชน

ร่วมทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 ส.ค. 2564, 15:05 น. 65
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมจัดทำแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กา พร้อมนำเทคโนโลยีมาพัฒนาชุมชน

ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สู่มรดกแห่งอาเซียน

4 ส.ค. 2564, 17:40 น. 85
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์นกยูงไทย สร้างความร่วมมือเครือข่ายระดับชุมชน ในกิจกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ธุรกิจ นวัตกรรม เศรษฐกิจโดยใช้นกยูงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชาติพันธุ์ไทบนเส้นทางล้านนาล้านช้าง และจีนตอน

ส่งมอบระบบบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา

4 ส.ค. 2564, 15:51 น. 75
นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งมอบระบบการพัฒนาแอปพลิเคชันบริการจัดการสินค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดพะเยา

อบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6

4 ส.ค. 2564, 14:57 น. 63
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6 สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

4 ส.ค. 2564, 09:04 น. 92
กิจกรรมอบรมออนไลน์ การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน

4 ส.ค. 2564, 08:32 น. 56
กิจกรรมอบรมออนไลน์ การทำงานร่วมกันเป็นทีม วิ่งชนเป้าหมายไปด้วยกัน

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4

17 ก.ย. 2564, 17:09 น.
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP -KM 2021 ครั้งที่ 1

เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2

17 ก.ย. 2564, 17:04 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์

16 ก.ย. 2564, 17:09 น.
คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564"

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าวงานพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)) - 2021-09-02 15:09 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ปรับปรุงพื้นที่.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2021-08-31 15:06 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาห.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตและซ่อมแซมเพื่อการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโนมัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2021-08-31 14:48 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตและซ่อมแซมเพื่อการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอัตโ.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา) - 2021-08-23 13:01 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครุภัณฑ์การศึกษา).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการgreen office(ค่าวัสดุ),โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(ค่าเช่าห้องประชุม)) - 2021-08-16 15:13 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการgreen office(ค่าวัสดุ),โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริ.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....