• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop

25 มิ.ย. 2565, 16:24 น. 9
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้กับนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่ หัวข้อ "พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop" พัฒนาทักษะนิสิตให้ตรงกับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล

รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

25 มิ.ย. 2565, 15:05 น. 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกระทรวงการอุดมศึกษา

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น

25 มิ.ย. 2565, 14:17 น. 5
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น"

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง

23 มิ.ย. 2565, 18:03 น. 22
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูงในพื้นที่อำภอปงและอำเภอเชียงคำ.

กิจกรรมพูดคุย R&I Talk หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอรับทุนฯ

21 มิ.ย. 2565, 15:55 น. 23
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพูดคุย R&I Talkหัวข้อ "เทคนิคการเขียนขอรับทุนจาก United Nations Development Programme, Thailand"

เข้ารอบชิงชัยระดับประเทศ Startup Thailand League 2022

21 มิ.ย. 2565, 15:20 น. 22
นิสิต CS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ารอบ 1 ใน 100 ทีม เข้าชิง Startup Thailand League 2022 ระดับประเทศ

SE พัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร

21 มิ.ย. 2565, 10:22 น. 27
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาการสอนเพื่อสร้างเสริมหลักสูตร ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ร่วมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อจัดทำแผนงบประมาณฯ

แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA Version 4.0

17 มิ.ย. 2565, 15:55 น. 39
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "แนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0"

คว้า 3 รางวัลผลงานตีพิมพ์ UoE ประจำปี 2564

13 มิ.ย. 2565, 16:10 น. 31
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ โครงการหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence; UoE) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล

สำรวจความพร้อมเปิดเทอมวันแรก Onsite 100%

13 มิ.ย. 2565, 12:20 น. 56
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สำรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบการเรียนการสอน Onsite 100% ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

ทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียน

9 มิ.ย. 2565, 15:56 น. 65
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอุปกรณ์การเรียนส่งต่อให้น้อง ๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการเรียนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้นิสิตและบุคลากรของคณะฯ ได้มีโอกาสทำบุญ ถวายทาน และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ 2565

8 มิ.ย. 2565, 17:22 น. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเสวนา "เล่าความหลัง สร้างแรงบันดาลใจ" โดยศิษย์เก่าคณะฯ แลกเปลี่ยนทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1

กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ สาขา CPE

7 มิ.ย. 2565, 18:33 น. 66
สาขาวิชา CPE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารย์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมในการจัดทำ AUN-QA การพัฒนาหลักสูตร สร้างเครือข่ายในการทำวิจัย และการจัดการหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 (ฟ้ามุ่ยช่อที่ 12)

2 มิ.ย. 2565, 18:19 น. 102
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 65 "ต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 12" เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิต นำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย

ออกแบบของฝาก ของที่ระลึก

31 พ.ค. 2565, 17:20 น. 210
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา

AUN-QA Version 4.0

31 พ.ค. 2565, 16:29 น. 83
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน AUN-QA Version 4.0 และแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564"

ตัวแทน Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ)

28 พ.ค. 2565, 12:39 น. 61
นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Startup Thailand League Pitching 2022 (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2022

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร Non-Degree

28 พ.ค. 2565, 12:08 น. 69
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตร ประกาศนียบัตร (Non-Degree) 2 หลักสูตร Smart Marketer และ หลักสูตร Smart Farmer

พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

23 พ.ค. 2565, 17:30 น. 123
คณะ ICT จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน

อบรม "Deep Learning for Image Classification"

20 พ.ค. 2565, 17:09 น. 117
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรม หัวข้อ "Deep Learning for Image Classification"

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop

25 มิ.ย. 2565, 16:24 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมให้กับนิสิตในสาขาฯ ชั้นปีที่ หัวข้อ "พื้นฐานการเขียนเว็บ full stack develop" พัฒนาทักษะนิสิตให้ตรงกับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมดิจิทัล

รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

25 มิ.ย. 2565, 15:05 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ประเภท Degree โดยสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ให้กับคณะผู้ตรวจเยี่ยมจากกระทรวงการอุดมศึกษา

การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น

25 มิ.ย. 2565, 14:17 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หัวข้อ "การพัฒนาแอพพลิเคชันบนมือถือด้วย Flutter เบื้องต้น"

ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง

23 มิ.ย. 2565, 18:03 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการของพี่น้องราษฏรพื้นที่สูง เพื่อซักถามความต้องการและรับทราบปัญหาของการกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบนพื้นที่ราบสูงในพื้นที่อำภอปงและอำเภอเชียงคำ.

กิจกรรมพูดคุย R&I Talk หัวข้อ เทคนิคการเขียนขอรับทุนฯ

21 มิ.ย. 2565, 15:55 น.
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมพูดคุย R&I Talkหัวข้อ "เทคนิคการเขียนขอรับทุนจาก United Nations Development Programme, Thailand"

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16มิ.ย.65) - 2022-06-16 16:27 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวด.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 - 2022-05-31 16:29 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน เมษายน 2565 - 2022-04-29 16:22 น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน เมษายน 2565.....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 - 2022-06-09 14:50 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565.....
แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 - 2022-06-09 14:44 น. : แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565.....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
ไม่มีข้อมูล