• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

15 บริษัทไอทีชั้นนำร่วม MOU โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

16 ม.ค. 2564, 13:12 น. 16
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมประธานหลักสูตรพบผู้ประกอบการ 22 บริษัท ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5 ม.ค. 2564, 16:40 น. 48
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

คณะ ICT รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

23 ธ.ค. 2563, 17:44 น. 69
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล Smart People - Smart Community นำร่องพื้นที่หมู่ 11 ตำบลแม่กา พร้อมขยายพื้นที่การใช้ระบบฐานข้อมูลให้ครบในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กาในอนาคต

อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

23 ธ.ค. 2563, 17:36 น. 42
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร เทศบาลตำบลแม่กา

23 ธ.ค. 2563, 17:33 น. 28
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับเทศบาลตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2

ร่วมงานแถลงข่าว "เพลินไทย" Smart Map

23 ธ.ค. 2563, 17:30 น. 29
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคนิคการทำระบบปฏิบัติการแผนที่ ร่วมงานแถลงข่าว ท่องเที่ยวปลอดภัยกับ "เพลินไทย" Smart Map ใช้มือถือเป็นไกด์ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ก่อนขยายไปทั่วประเทศ

MOU แอปพลิเคชันอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ

18 ธ.ค. 2563, 10:14 น. 28
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ประชุมหารือ MOU การร่วมกันเสนอโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันการรายงานผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติบนมือถือ

ICT Secretary Official Short course

17 ธ.ค. 2563, 09:22 น. 48
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานในสำนักงานคณะ โดยใช้ชื่อ "ICT Secretary Official Short course Training Series"

ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านการใช้น้ำภาคการเกษตร

16 ธ.ค. 2563, 16:20 น. 38
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งมอบแผนที่และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับ อบต. แม่นาเรือ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อว. เฟส 2

ลงพื้นที่ชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ

4 ธ.ค. 2563, 15:29 น. 50
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กา ในโครงการ 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสำรวจข้อมูลประชากรและกรอกข้อมูลลงในระบบ

อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่

4 ธ.ค. 2563, 11:25 น. 40
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัย สายวิชาการ สำหรับนักวิจัยหน้าใหม่ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

2 ธ.ค. 2563, 17:24 น. 110
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับนิสิตและบุคลากรภายในคณะฯ

หารือความร่วมมือทางวิชาการด้านหุ่นยนต์

2 ธ.ค. 2563, 16:47 น. 37
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา หารือแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับงานวิจัยขั้นสูง กับบริษัท CT. Asia Robotics Co., LTD. และความร่วมมือทางวิชาการในทุกระดับที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาในอนาคต

MOU ยกระดับการศึกษาด้าน Cybersecurity

2 ธ.ค. 2563, 15:54 น. 65
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) แบบออนไลน์ ยกระดับการศึกษาและพัฒนาแรงงาน ด้าน "Cybersecurity" รองรับตลาดแรงงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ระหว่าง บริษัท และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย

กิจกรรม "One Day Sharing UNI Project"

1 ธ.ค. 2563, 13:37 น. 41
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "One Day Sharing UNI Project" เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ

อบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ

30 พ.ย. 2563, 11:00 น. 50
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมนวัตกรชุมชน 1 คณะ 1 ความสำเร็จ เพื่อสร้างนวัตกร (เยาวชน) ให้ท้องถิ่น รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้งานอย่างสร้างสรรค์

ICT KM ครั้งที่ 1

27 พ.ย. 2563, 15:29 น. 66
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1หัวข้อ "ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ของคณะ ICT" ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานระดับคณะและหลักสูตร

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2563

26 พ.ย. 2563, 14:44 น. 83
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2563 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

R & I TALK ครั้งที่ 3 "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์"

25 พ.ย. 2563, 17:47 น. 41
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม R&I Talk ครั้งที่ 3 หัวข้อ "การเขียนขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงการเขียน และกระบวนการการยื่นของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)

25 พ.ย. 2563, 17:44 น. 34
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563) เพื่อวางแผนการดำเนินสำนักงานสีเขียวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

15 บริษัทไอทีชั้นนำร่วม MOU โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ

16 ม.ค. 2564, 13:12 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กิจกรรมประธานหลักสูตรพบผู้ประกอบการ 22 บริษัท ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีปีใหม่ 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

5 ม.ค. 2564, 16:40 น.
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564

คณะ ICT รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

23 ธ.ค. 2563, 17:44 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้า โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล Smart People - Smart Community นำร่องพื้นที่หมู่ 11 ตำบลแม่กา พร้อมขยายพื้นที่การใช้ระบบฐานข้อมูลให้ครบในพื้นที่ชุมชนตำบลแม่กาในอนาคต

อบรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ

23 ธ.ค. 2563, 17:36 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมเขียนขอทุนโครงการวิจัยสำหรับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้นักวิจัยทราบถึงหลักการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนโครงการวิจัย

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ 2565 - 2021-01-06 11:22:24 น. : ประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดการยื่นคำร้องขอพิจารณาขอใช้รูปชุดครุยวิทยฐานะข้ามเพศและแต่งกายข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี.....
ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 - 2020-12-22 15:46:23 น. : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จะดำเนินการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม.....
ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-30 14:06:25 น. : ประกาศรับสมัครนิสิตชั้นปีที่่ 1 เพื่อขอรับสนันสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 นิสิตที่สนใจจะสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา.....
ประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด - 2020-11-05 10:17:10 น. : สำนักส่งเสริมและพพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิต.....
ประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ - 2020-11-05 10:05:20 น. : สมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระราชูปถัมป์ จะดำเนินการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียยรติพระบรมจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพ.....
ข่าวงานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561(ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ)) - 2021-01-11 03:51 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 256.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic steam learning และชุดปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง(Internet of Thing : IoT )) - 2020-12-30 13:35 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ชุดปฏิบัติการ Comprehensive robotic steam learning และช.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษษ ปีการศึกษา 2563(ค่าเช่าห้องประชุม)) - 2020-12-29 13:40 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯสำหรับนิสิตที่เข้าศึกษษ ปีการศึกษา 256.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย) - 2020-12-23 13:36 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย).....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษา(ค่าของที่ระลึก)) - 2020-12-18 09:52 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศ.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....