• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

นิสิตสาขา CS รับทุน NSC 2022 ระดับภาคเหนือ

19 ต.ค. 2564, 16:31 น. 9
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขา CS ได้รับทุนข้อเสนอโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) ระดับภาคเหนือ

ปัจฉิมนิเทศ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

19 ต.ค. 2564, 14:44 น. 25
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณะฯ (สายวิชาการ)

12 ต.ค. 2564, 11:08 น. 26
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าร่วมโครงการ AUN-QA

8 ต.ค. 2564, 19:28 น. 38
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

1 ต.ค. 2564, 16:14 น. 63
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เข้ารอบ 5 ทีม "ส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain" ระดับภาคเหนือ

1 ต.ค. 2564, 13:27 น. 66
นิสิตสาขา GIS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ เป็น 1 ใน 5 ทีมภาคเหนือ เข้าชิงแชมป์ประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมเทคโนโลยี Blockchain สำหรับใช้ในเชิงธุรกิจ

การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรม

29 ก.ย. 2564, 16:38 น. 64
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องเขียนโปรแกรมเพื่อการสำรวจข้อมูลภาคสนามในงานแผนที่ภาษีท้องถิ่น" ในรูปแบบออนไลน์

คณะ ICT ต้อนรับผู้บริหาร "สภากาแฟสัญจร 2564"

29 ก.ย. 2564, 12:02 น. 89
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร 2564 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาด้านการบริหาร นวัตกรรมและเสริมสร้างทักษะให้นิสิตที่ยั่งยืนในอนาคต

ผ่านเกณฑ์การประเมิน Green Office ระดับ "ดีมาก" (เหรียญเงิน)

21 ก.ย. 2564, 10:47 น. 73
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ประจำปี 2564 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน)

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

21 ก.ย. 2564, 08:58 น. 74
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal"

21 ก.ย. 2564, 08:44 น. 60
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "โอกาสและการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการ ด้านเทคโนโลยีในยุค New Normal" ในวันที่ 13 กย 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ภายใต้โครงการพัฒนานิสิตเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและทักษะในศตวรรษที่

รับรางวัล Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4

17 ก.ย. 2564, 17:09 น. 115
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับรางวัลนวัตกรรมการเรียนการสอน Super KPIs 1.3 และ Super KPIs 1.4 ในกิจกรรม SHOW & SHARE UP -KM 2021 ครั้งที่ 1

เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2

17 ก.ย. 2564, 17:04 น. 54
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์

คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

17 ก.ย. 2564, 09:15 น. 90
คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติ "สัตตภัณฑ์" ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

ถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และขายออนไลน์

16 ก.ย. 2564, 17:09 น. 61
คณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมถ่ายทอดความรู้ ในกิจกรรม "เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์/การขายออนไลน์และสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564"

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ

10 ก.ย. 2564, 10:32 น. 127
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรม "การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพ (UP-Professional Standard Framework : UP-PSF)" มุ่งพัฒนามาตรฐานอาจารย์และพัฒนาต้นแบบด้านการสอน ให้สอดคล้องตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"

7 ก.ย. 2564, 10:11 น. 100
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ทักษะด้านดิจิทัล ทางรอดของผู้ประกอบการในยุค New Normal"

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

7 ก.ย. 2564, 08:20 น. 72
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับ

กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง

7 ก.ย. 2564, 08:15 น. 72
กิจกรรมอบรมออนไลน์ หัวข้อ การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างสร้างผลลัพท์ที่แตกต่าง

ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2564

23 ส.ค. 2564, 18:18 น. 140
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

นิสิตสาขา CS รับทุน NSC 2022 ระดับภาคเหนือ

19 ต.ค. 2564, 16:31 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขา CS ได้รับทุนข้อเสนอโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 (NSC 2022) ระดับภาคเหนือ

ปัจฉิมนิเทศ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

19 ต.ค. 2564, 14:44 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับนิสิต โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 1

ชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์คณะฯ (สายวิชาการ)

12 ต.ค. 2564, 11:08 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเว็บไซต์ (สายวิชาการ) ในโครงการประกวดเว็บไซต์ส่วนงานและหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2564

เข้าร่วมโครงการ AUN-QA

8 ต.ค. 2564, 19:28 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าวงานพัสดุ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-10-19 10:34 น. : ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบ64) ครั้งที่ 2 - 2021-09-28 11:00 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อค.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบ64) - 2021-09-28 21:45 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อคร.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งบ64) - 2021-09-23 15:44 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียและซื้อค.....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2021-10-07 10:00 น. : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....