• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

CPE หารือเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ

20 ม.ค. 2565, 16:07 น. 10
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ "การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล"

วางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2565, 15:40 น. 18
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย

17 ม.ค. 2565, 11:39 น. 36
สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย"

SE ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

10 ม.ค. 2565, 16:49 น. 49
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ และพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

บันทึกภาพมุมสูงไร่เชิญตะวัน

30 ธ.ค. 2564, 16:21 น. 54
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย เพื่อบันทึกภาพมุมสูงด้วยโดรนนำไปจัดทำแผนที่ภายในไร่ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

รับฟังข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ

29 ธ.ค. 2564, 16:54 น. 46
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับงานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ เข้าพบเพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ

ต้อนรับศูนย์บรรณสารฯ "กิจกรรม LLC สัญจร"

27 ธ.ค. 2564, 11:29 น. 58
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร สร้างความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และห้องสมุดคณะ

อบรมหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น

27 ธ.ค. 2564, 11:10 น. 52
สาขา GIS เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น โครงการ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่ (New Normal)"

การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ

20 ธ.ค. 2564, 11:13 น. 80
บุคลากรสายสนับสนุนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงาน หัวข้อ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะฯ ตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานคณะฯ ที่ว่า "สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเต็มใจให้บริการ"

วิทยากรอบรม "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน"

20 ธ.ค. 2564, 10:11 น. 69
อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน" ให้กับกองบริการการศึกษา นำไปต่อยอดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

กิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา 2564

20 ธ.ค. 2564, 09:47 น. 57
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในสถานประกอบการ

แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

9 ธ.ค. 2564, 16:32 น. 101
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

แสดงผลงานนิทรรศการ

8 ธ.ค. 2564, 11:19 น. 133
สาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมแสดงผลงานนิทรรศการในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2021)ภายใต้แนวความคิด Co-forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน

นิสิต ป.โท GIS ดูงาน ม.ทักษิณ

8 ธ.ค. 2564, 11:15 น. 82
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานสาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

อบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์

30 พ.ย. 2564, 10:30 น. 93
สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเอนจิน Godot และ โอเอสวินโดว์เซิฟเวอร์ให้กับนิสิตในสาขาวิชา เพิ่มศักยภาพให้นิสิต และเตรียมพร้อมก่อนการฝึกงานในสถานประกอบการ

โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว

23 พ.ย. 2564, 10:37 น. 107
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาให้ความรู้ ในรายการ "ศาลากฎหมายชุมชน" ประเด็นหัวข้อ "โลกออนไลน์กับความเป็นส่วนตัว"

นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

23 พ.ย. 2564, 10:27 น. 100
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 กับสมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวัตกรรมภูมิศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ให้กับครูผู้สอนวิชาภูมิศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ

เสวนา "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)"

20 พ.ย. 2564, 16:30 น. 105
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเสวนา หัวข้อ "แนวทางการวิจัยและก้าวสู่ศาสตราจารย์ (สาย Computing)" กิจกรรมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC2021 ในรูปแบบ ZOOM Online

เปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSEC2021)

20 พ.ย. 2564, 15:10 น. 117
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICSEC 2021 เปิดการประชุม พร้อมต้อนรับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอกว่า 85 ผลงาน

จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่

15 พ.ย. 2564, 22:16 น. 198
สาขา SE คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดมสมอง จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564-2565

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

CPE หารือเตรียมความพร้อมร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ

20 ม.ค. 2565, 16:07 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้ประกอบการไอทีชั้นนำ หารือแนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ "การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล"

วางพานพุ่มวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2565, 15:40 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2565

ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย

17 ม.ค. 2565, 11:39 น.
สาขา CG ร่วมกับ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จัดกิจกรรมเสวนาและให้ความรู้ด้านศิลปะการออกแบบและมูลค่าวัฒนธรรมของจังหวัดพะเยา หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมพะเยากับการสร้างสรรค์และมัลติมีเดีย"

SE ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ

10 ม.ค. 2565, 16:49 น.
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการ ร่วมสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพ และพร้อมสู่การทำงานจริงในอนาคต

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 2021-08-06 12:04:28 น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าวงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564) - 2022-01-13 09:50 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0 ,ชุดปฏิบัติการหุ่นยนต์สำหรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย) - 2022-01-18 10:22 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ชุดปฏิบัติการเซนเซอร์อัจฉริยะเกษตรแม่นยำ สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร 4.0.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ) - 2022-01-17 10:19 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ).....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ,จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย) - 2022-01-17 10:17 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ,จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเ.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา (จ้างเหมาจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ , ค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ )) - 2022-01-17 10:14 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการออกแบบของฝาก ของที่ระลึก โดยใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมจังหวัด.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....