• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5 เม.ย. 2564, 16:21 น. 33
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ

อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)

1 เม.ย. 2564, 16:21 น. 45
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด

หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย

1 เม.ย. 2564, 15:01 น. 23
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์

29 มี.ค. 2564, 09:16 น. 46
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม

อบรมทักษะด้าน IoT

29 มี.ค. 2564, 09:13 น. 41
คณะ ICT ร่วมกับคณะวิทย์ฯ และโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้าน IoT ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

28 พ.ย. 2563, 10:54 น. 90
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

8 ก.พ. 2564, 10:33 น. 54
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

18 มี.ค. 2564, 09:43 น. 70
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

18 มี.ค. 2564, 09:25 น. 59
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

15 มี.ค. 2564, 15:40 น. 61
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ทราบแนวทางการสมัครงานและทิศทางตลาดแรงงานทางด้าน IT

เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2

15 มี.ค. 2564, 11:47 น. 40
อาจารย์หลักสูตร BC อบรมให้ความรู้ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้

ประชุมหารือร่วมกับ KTC ต่อยอดการพัฒนานิสิต

15 มี.ค. 2564, 09:57 น. 43
คณะ ICT ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนานิสิตต่อยอดโครงการ KTC Innovation Hub

เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

11 มี.ค. 2564, 14:11 น. 76
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโอกาสและช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

MOU ม.พะเยา กับ บ. ดีเซ็นทริค จำกัด

9 มี.ค. 2564, 16:05 น. 62
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีกับบริษัท ดีเซ็นทริค จำกัด

เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1

8 มี.ค. 2564, 15:00 น. 45
อาจารย์หลักสูตร BC ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ จังหวัดลำปาง อบรมให้ความรู้นักเรียนและผู้ที่สนใจ ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 1 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้

คณะ ICT เจ้าภาพจัดงาน ECTI-NCON 2021

5 มี.ค. 2564, 16:18 น. 72
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ 6 สถาบัน จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI-NCON 2021 เปิดโอกาสให้นักวิจัย และนักเทคโนโลยีทั่วโลกแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิชาการ

กิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ

5 มี.ค. 2564, 15:02 น. 43
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Bootcamp พัฒนานิสิตร่วมกับสถานประกอบการ หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)

ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษฯ ด้าน IT

2 มี.ค. 2564, 17:56 น. 90
หลักสูตร IT คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษและการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง

พัฒนานิสิตเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย

2 มี.ค. 2564, 10:46 น. 44
หลักสูตร CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย กับวิถีชุมชน ให้กับกลุ่มอาชีพในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

สร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS)

1 มี.ค. 2564, 11:44 น. 41
หลักสูตร GIS คณะ ICT ทำการสร้างหมุดหลักฐานรังวัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม (GNSS) สำหรับการเรียนการสอน การทำวิจัยขั้นสูงและการบริการวิชาการ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ต้องการความแม่นยำในการทำแผนที่ข้อมูล

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5 เม.ย. 2564, 16:21 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ

อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)

1 เม.ย. 2564, 16:21 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด

หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย

1 เม.ย. 2564, 15:01 น.
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์

29 มี.ค. 2564, 09:16 น.
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง - 2021-03-05 16:21:00 น. : ระกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง.....
ประกาศรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง - 2021-02-18 14:55:47 น. : บริษัทแหลมทองสหการจะเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ ประจำปี 2564.....
ประชาสัมพันธ์รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 - 2021-01-19 11:08:33 น. : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564.....
ข่าวงานพัสดุ
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 2021-04-09 15:31 น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและก.....
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมย่อย พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 รายการฯ - 2021-03-30 14:14 น. : ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง.....
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) - 2021-03-30 14:44 น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการComp camp (ค่าจ้างทำเสื้อในโครงการ ,ค่าจ้างทำป้ายไวนิลในโครงการ)) - 2021-03-30 14:39 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการComp camp (ค่าจ้างทำเสื้อในโครงการ ,ค่าจ้างทำป้ายไวนิลในโคร.....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กิจกรรมจัดทำแผนยุทธศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ค่าเช่าห้องประชุม)) - 2021-03-24 16:29 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนิส.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....