• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

3 พ.ค. 2564, 14:26 น. 20
คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร

29 เม.ย. 2564, 16:23 น. 43
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563"

คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1

26 เม.ย. 2564, 17:09 น. 56
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 เพื่อแนะนำภาพรวมคณะฯ และการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์

รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B

22 เม.ย. 2564, 13:56 น. 44
คณะ ICT ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

ทบทวนความรู้เทคนิคใช้งาน MS Teams

21 เม.ย. 2564, 14:39 น. 37
สำนักงานคณะ ICT จัด Workshop ทบทวนความรู้ความเข้าใจและเทคนิคใช้งาน Microsoft Team Application ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนช่วงสถานการณ์โควิด-19

ประชุมคณะกรรมการ Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564)

21 เม.ย. 2564, 14:37 น. 18
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office ครั้งที่ 5 (4/2564) ผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

ผู้บริหารพบบุคลากร ช่วง COVID - 19

19 เม.ย. 2564, 15:33 น. 41
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม "ผู้บริหารพบบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19"

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

5 เม.ย. 2564, 16:21 น. 64
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม พร้อมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯให้นักเรียนที่สนใจ

อบรมระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network)

1 เม.ย. 2564, 16:21 น. 83
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Basic Network) สำหรับผู้ดูแลระบบ และบุคลากรที่สนใจในระดับโรงเรียน เพื่อให้ครูหรือผู้เข้าร่วมอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนในสังกัด

หารือแนวทางความร่วมมือวิชาการและวิจัย

1 เม.ย. 2564, 15:01 น. 52
มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ทั้งการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

อบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์

29 มี.ค. 2564, 09:16 น. 89
คณะ ICT ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้านหุ่นยนต์และการสร้างคอนเท็นต์ให้กับนักเรียนโรงเรียน พะเยาพิทยาคม

อบรมทักษะด้าน IoT

29 มี.ค. 2564, 09:13 น. 78
คณะ ICT ร่วมกับคณะวิทย์ฯ และโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา จัดอบรมทักษะด้าน IoT ให้กับนักเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

28 พ.ย. 2563, 10:54 น. 123
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้สื่อสารเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

8 ก.พ. 2564, 10:33 น. 85
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา

การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

18 มี.ค. 2564, 09:43 น. 106
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการจัดอบรม หัวข้อเรื่อง การอบรมการสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแบบไม่ต้องโค้ด

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

18 มี.ค. 2564, 09:25 น. 88
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

15 มี.ค. 2564, 15:40 น. 97
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปีที่ 4 ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา ให้ทราบแนวทางการสมัครงานและทิศทางตลาดแรงงานทางด้าน IT

เส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2

15 มี.ค. 2564, 11:47 น. 71
อาจารย์หลักสูตร BC อบรมให้ความรู้ในโครงการเส้นทางสร้างรายได้ด้วยตลาดออนไลน์ รุ่นที่ 2 ให้สามารถสร้างเพจเพื่อเกิดช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าได้

ประชุมหารือร่วมกับ KTC ต่อยอดการพัฒนานิสิต

15 มี.ค. 2564, 09:57 น. 76
คณะ ICT ม.พะเยา ประชุมหารือแนวทางการจัดทำข้อตกลงร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อพัฒนานิสิตต่อยอดโครงการ KTC Innovation Hub

เสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

11 มี.ค. 2564, 14:11 น. 112
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดโอกาสและช่องทางให้นิสิตสะท้อนปัญหาและข้อเสนอแนะ ผ่านโครงการเสียงสะท้อนจากนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

อบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS)

3 พ.ค. 2564, 14:26 น.
คณะ ICT ม.พะเยา ร่วมอบรมการใช้ระบบบริหารจัดการเอกสาร (UP-DMS) ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการทำงานแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ระดับหลักสูตร

29 เม.ย. 2564, 16:23 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 หัวข้อ "การทบทวนและแนวทางการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563"

คณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1

26 เม.ย. 2564, 17:09 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมคณบดีพบนิสิต TCAS 64 รอบที่ 1 เพื่อแนะนำภาพรวมคณะฯ และการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาผ่านระบบออนไลน์

รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B

22 เม.ย. 2564, 13:56 น.
คณะ ICT ม.พะเยา รับรางวัลผลประเมินความโปร่งใส (UP ITA) ระดับ B พร้อมยึดมั่นการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวสำหรับนิสิต
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 2021-04-26 11:25:38 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 2021-04-26 11:21:45 น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 2021-04-09 16:39:44 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 2021-03-10 13:42:32 น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง - 2021-03-05 16:21:00 น. : ระกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันและรักษาสุขภาพจากหมอกควันและฝุ่นละออง.....
ข่าวงานพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) - 2021-04-29 16:28 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร).....
แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค่าใช้สอยอื่นๆ(จ้างเหมาจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำคณะ 20 ปี) - 2021-04-28 16:06 น. : แผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรในระดับภูมิภาค(กิจกรรมย่อย:การพ.....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2020-09-15 13:25 น. : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้อง Co-Work-Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2020-09-15 11:09 น. : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้อง Co-Work-Space โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 2020-06-16 11:41 น. : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 2019-11-05 16:19:31 น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 2019-11-05 16:18:57 น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 2019-11-04 16:32:53 น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 2019-11-04 16:32:24 น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 2019-11-01 16:27:50 น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....