• slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image
  • slider-image

การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบ ด้วย Blender 3D

4 ธ.ค. 2566, 14:17 น. 367
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ "การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D"

นิสิตสาขา CG นำเสนอผลงาน Chiangmai Design Week 2023

4 ธ.ค. 2566, 14:04 น. 368
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023ภายใต้โครงการ Challenge the talents

MOU Smart City เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน

1 ธ.ค. 2566, 17:16 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาชุมชน

ต้อนรับคณะดูงานด้านเทคโนโลยีประยุกต์

1 ธ.ค. 2566, 17:13 น. 367
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพูดคุยด้านสหกิจศึกษา และวิศวกรรมเทคโนโลยีประยุกต์

แนะแนวสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวัดพะเยา

30 พ.ย. 2566, 16:19 น. 365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ป.ตรี เปิดรับ TCAS 8 สาขาวิชา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา

อบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด

30 พ.ย. 2566, 15:31 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมสำนักงานสีเขียว เกณฑ์การประเมิน 6 หมวด และประชุมความก้าวหน้าสำนักงานสีเขียว Green Office

เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023

29 พ.ย. 2566, 10:52 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตสาขา CPE เปิดประสบการณ์และแสดงออกความสามารถด้านระบบสมองกลฝังตัว เข้าร่วมแข่งขัน TESA Top Gun Rally 2023

ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House

27 พ.ย. 2566, 17:53 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำหุ่นยนต์ "น้องดินสอ" ร่วมจัดนิทรรศการ UP Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนที่สนใจ

ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา 2566

27 พ.ย. 2566, 09:32 น. 366
สโมสรนิสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีลอยกระทง ในงาน ICT สืบสานลอยประทีปล้านนา เปิดพื้นที่ให้นิสิตได้ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น

แนะแนวสัญจร เชียงราย

22 พ.ย. 2566, 18:28 น. 365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ป.ตรี เปิดรับ TCAS 8 สาขาวิชา

รางวัลนักศึกษาไอทีดีเด่น 2565

22 พ.ย. 2566, 18:25 น. 365
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาไอทีดีเด่น ในกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ระดับประเทศ

งานวิชาการ InCIT 2023 & NCIT 2023

22 พ.ย. 2566, 18:23 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ InCIT 2023 & NCIT 2023 พร้อมนิสิต ป.โทร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมสภาคณบดีฯ

22 พ.ย. 2566, 18:15 น. 365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการของคณะในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 4/2566 ของสมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิสิตสาขา CS คณะ ICT ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับชาติ "สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024" (I-New Gen Award 2024)

21 พ.ย. 2566, 17:46 น. 365
นิสิตสาขา CS คณะ ICT ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ระดับอุดมศึกษา กลุ่มการเกษตร

ร่วมเสวนาขับเคลื่อนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

14 พ.ย. 2566, 13:32 น. 365
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเสวนาและแสดงความคิดเห็น การให้บริการท่องเที่ยวเมืองพะเยา ต่อยอดการท่องเที่ยวจากชุมชนสู่ระดับสากล

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทำแอพ Smart city

13 พ.ย. 2566, 17:26 น. 365
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อทำแอพ Smart city ณ เทศบาลตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย

อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน

13 พ.ย. 2566, 11:32 น. 366
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 หัวข้อ "อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน"เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ในด้านการสร้างอัตลักษณ์สู่ชุมชน

ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS

8 พ.ย. 2566, 16:53 น. 367
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ GIS IDEAS ณ ประเทศเวียดนาม พร้อมรับเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023

2 พ.ย. 2566, 15:47 น. 365
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE TENCON 2023 (IEEE Region 10 Technical Conference)

การจัดอบรมหลักสูตร Data Science

1 พ.ย. 2566, 14:13 น. 366
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรม การจัดอบรมหลักสูตร Data Science ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อยกระดับทักษะ (up-skills) ทบทวนทักษะ (re-skills) และพัฒนาทักษะใหม่ (new-skills) ด้านปัญญาประดิษฐ์

“ วิดีทัศน์ครบรอบ 20 ปี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ”

ค้นหาเนื้อหาเว็บไซต์

กิจกรรมคณะ

กิจกรรมอื่น ๆ

การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบ ด้วย Blender 3D

4 ธ.ค. 2566, 14:17 น.
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมอบรมให้นิสิต ในหัวข้อ "การสร้างรายได้เสริมจากงานออกแบบและพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blender 3D"

นิสิตสาขา CG นำเสนอผลงาน Chiangmai Design Week 2023

4 ธ.ค. 2566, 14:04 น.
นิสิตสาขา CG คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำ 5 ผลงานสร้างสรรค์ ร่วมโชว์ในเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2023ภายใต้โครงการ Challenge the talents

MOU Smart City เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน

1 ธ.ค. 2566, 17:16 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ เทศบาลตำบลแม่จัน และ เทศบาลตำบลเชียงม่วน ร่วมสร้างนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพัฒนาชุมชน

ต้อนรับคณะดูงานด้านเทคโนโลยีประยุกต์

1 ธ.ค. 2566, 17:13 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมพูดคุยด้านสหกิจศึกษา และวิศวกรรมเทคโนโลยีประยุกต์

แนะแนวสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่จังหวัดพะเยา

30 พ.ย. 2566, 16:19 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา แนะแนวสัญจรแนวทางการศึกษาต่อ ป.ตรี เปิดรับ TCAS 8 สาขาวิชา ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก และโรงเรียนขุนควรวิทยาคม จังหวัดพะเยา

We Love ICT Fanpage


ประกาศข่าวสาร

ข่าวงานพัสดุ
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2567 - 27 พ.ย. 2566, 16:25 น. น. : เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2567.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - 10 พ.ย. 2566, 15:52 น. น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2567 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน ตุลาคม 2566.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน กันยายน 2566 - 26 ก.ย. 2566, 15:52 น. น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน กันยายน 2566.....
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 6 ก.ย. 2566, 15:50 น. น. : แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2566 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน สิงหาคม 2566.....
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 พ.ย. 66) - 16 พ.ย. 2566, 15:16 น. น. : ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิ.....
ข่าวสำหรับนิสิต
ประชาสัมพนธ์นิสิตส่งผลงานเข้าประกวดดครงการ จินตนาการ สืบสาน วณณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 - 6 ส.ค. 2564, 12:04 น. น. : บริษัท อินทรัช โอลติ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ จินตนาการ สืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564 - 26 เม.ย. 2564, 11:25 น. น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2564.....
เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup - 26 เม.ย. 2564, 11:21 น. น. : สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดกับกิจกรรม Smart Atar Idea By Startup เพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 4......
เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" - 9 เม.ย. 2564, 16:39 น. น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นิสิต เข้าร่วมและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี".....
เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp - 10 มี.ค. 2564, 13:42 น. น. : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ NIDA Debate Camp.....
ข่าววิจัย
ออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม - 5 พ.ย. 2562, 16:19 น. น. : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.....
อบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางชีวการแพทย์" รุ่นที่ 3/2562 - 5 พ.ย. 2562, 16:18 น. น. : ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล.....
ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ - 4 พ.ย. 2562, 16:32 น. น. : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.....
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อความเป้นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ - 4 พ.ย. 2562, 16:32 น. น. : งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ กองบริหารงานวิจัย.....
ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1 - 1 พ.ย. 2562, 16:27 น. น. : สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์" รุ่นที่ 1.....
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 1 ส.ค. 2565, 15:17 น. น. : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สังกัดคณะเทคโนโ.....