หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

 • หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรระดับปริญญาโทคู่ขนาน 2 ปริญญา *

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  (* การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)

หลักสูตรระดับปริญญาโท ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่