หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)


ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.B.A. (Business Computer)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 18,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6. เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับวิชาในกลุ่มการจัดการธุรกิจ เช่น การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ ผลิตและการปฏิบัติการการเงินธุรกิจ การตลาด และศึกษาวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การผลิต การตลาด การโรงแรม เป็นต้น

- การจัดทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจ พนักงงานสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21

30

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

   1.1  กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ

 

30

30

   1.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

 

63

61

         1.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

 

45

46

         1.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก

 

12

9

         1.2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม

 

6

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

129

127(1)

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

001101

การใช้ภาษาไทย                     

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  

Ready English

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environment Management

3(2-2-5)

122131

หลักการจัดการ                                      

Principles of Management

3(3-0-6)

221101

คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ

Business Mathematics and Statistics

3(2-2-5)

221102

ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหาทางธุรกิจ

Logical Thinking and Problem Solving in Business

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

100004

กฎหมายธุรกิจ

Business Law

3(3-0-6)

128120

หลักการตลาด

Principles of Marketing

3(3-0-6)

221110

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ

Fundamental Information Technology in Business

3(2-2-5)

221103

โครงสร้างข้อมูลและพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

Data Structure and Introduction to Programming

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                             

Introduction to Economics

3(3-0-6)

221201

การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป

Applications Software Packages

3(2-2-5)

221202

การพัฒนาแอพพลิเคชันเชิงวัตถุ

Object-Oriented Application Development

3(2-2-5)

 

รวม

 18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

124131

การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

3(2-2-5)

221203

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information System

3(2-2-5)

221204

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database Design and Development

3(2-2-5)

221205

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ

Web-Programming in Business

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาต้น

121211

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(2-2-5)

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes

3(3-0-6)

221301

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ

Business System Analysis and Design

3(2-2-5)

221302

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ    

Technology for Business Application

3(2-2-5)

221303

ธุรกิจอัจฉริยะ

Business Intelligence

3(2-2-5)

222122

การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction Design

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

122220

การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ

Production and Operations Management

3(2-2-5)

221304

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

Computer Network Approach in Business

3(2-2-5)

221390

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

Project in Business Computer I

1(0-3-2)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

221401

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ

Enterprise Architecture

3(2-2-5)

221402

ความปลอดภัยของสารสนเทศ

Information security

3(2-2-5)

221490

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

Project in Business Computer II

2(0-6-3)

100007       

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  

Computer Laws and Ethics

1 (1-0-2)

221391

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Preparation for Business Computer Professional Experience

1(0-2-1)

(ไม่นับหน่วยกิต)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

15 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

221491

การฝึกงาน *

Professionl Training

6 หน่วยกิต

221492

สหกิจศึกษา *

Co-operation Education

6 หน่วยกิต

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

 

 

แผนการศึกษา