หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2563

มคอ.2      รายละเอียดหลักสูตร


การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : ศป.บ. (คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Computer Graphics and Multimedia)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.F.A. (Computer Graphics and Multimedia)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 21,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัย

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก การผลิตแอนิเมชั่น อินเตอร์แอคทีฟและเกมส์ ด้วยคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การถ่ายภาพ และการตัดต่อ การสร้างสรรค์ภาพยนต์ และการผลิตสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ

- การจัดทำโครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดังหลายแห่ง ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อมัลติมีเดีย นักสร้างแอนิเมชันสามมิติ (3D Animator) นักสร้างแอนิเมชันสองมิติ (2D Animator) นักสร้างโมเดลสามมิติ (3D Modeller) นักผลิตงานอินเตอร์แอคทีฟและเกม (Game Animation) นักผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

มคอ. 1

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2562

1.     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1.1 ศึกษาทั่วไปบังคับ

1.2 ศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

21 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ

   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า

72  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

84 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

25 หน่วยกิต

54 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

84 หน่วยกิต

24 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต

120 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

001101

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

229101

การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย

Fundamental Drawing for Graphics and Multimedia

3(1-4-4)

229111

ประวัติศาสตร์กราฟิกและมัลติมีเดีย                      

History of Graphics and Multimedia 

3(3-0-6) 

229112

การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphics Design

3(1-4-4)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

229102

พื้นฐานศิลปะสำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย               

Fundamental Art for Graphics and Multimedia

3(2-2-5)

229113

ภาพประกอบดิจิทัล

Digital Illustration

3(1-4-4)

 

229114 

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับสิ่งพิมพ์               

Computer Graphics for Printing

3(2-2-5)

 

229121

การคิดเชิงออกแบบ        

Design Thinking

3(2-2-5)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

229201

การถ่ายภาพสำหรับกราฟิกและมัลติมีเดีย

Photography for Graphics and Multimedia

3(1-4-4)

 

229211

การสร้างโครงเรื่องและออกแบบตัวละคร

Storyboarding and Character Design

3(2-2-5)

229212

กราฟิกและมัลติมีเดียสำหรับเว็บไซต์

Graphics and Multimedia for Website

3(1-4-4)

229213

ออกแบบนิทรรศการ

Exhibition Design

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environment Management

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

229221

การขึ้นรูป 3 มิติ

3D Modeling

3(1-4-4)

 

229222

ดิจิทัลวีดิโอ

Digital Video

3(1-4-4)

 

229223

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ

2D Animation

3(1-4-4)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาต้น

146132

การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน

Listening and Speaking in Daily Life

3(2-2-5)

229321

โมชั่นกราฟิก

Motion Graphics

3(1-4-4)

 

229322

การสร้างสรรค์อินเตอร์แอคทีฟและดิจิทัลคอนเทนต์

Interactive and Digital Content Design

3(1-4-4)

 

229xxx

 

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

 

229xxx

 

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

 

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

229301       

การออกแบบกราฟิกเชิงข้อมูล

Information Graphics Design

3(2-2-5)

 

229312

การสร้างสรรค์อัตลักษณ์แบรนด์

Brand Identity Design

3(2-2-5)

229391

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(2-2-5)

229xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

  3(x-x-x)

229xxx

 

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

 

 

รวม

15 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

229411

ผลงานและการนำเสนอ

Portfolio and Presentation

3(2-2-5)

 

229491

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย

Computer Graphics and Multimedia Project

3(2-2-5)

229494

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกราฟิกและมัลติมีเดีย

Preparation for Computer Graphic and Multimedia Professional Experience    

1(0-2-1)

 

 

xxxxxx

 

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

 

รวม

9(1) หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

229492*

การฝึกงาน

6  หน่วยกิต   

 

Professional Training

 

229493*

สหกิจศึกษา

6  หน่วยกิต   

 

Co-Operative Education

 

 

รวม

6  หน่วยกิต

 

หมายเหตุ *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

 

แผนการศึกษา