หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)


image


ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2563

มคอ.2


การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Eng. (Computer Engineering)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 21,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบดิจิทัล การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า ทางคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัว และหุ่นยนต์ การประมวลผลเสียงพูดและภาพดิจิทัล เป็นต้น

- การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดังหลายแห่ง ที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักออกแบบและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว วิศวกรระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และ เกณฑ์มคอ.1

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า  30    หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9 หน่วยกิต

-    หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า  84  หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

   2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ

 

58 หน่วยกิต

58 หน่วยกิต

   2.3  กลุ่มวิชาเอกเลือก

 

9 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต     

 

 

1 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)

ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

133 หน่วยกิต

133 (1) หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

001101

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language

3(2-2-5)

 

226111

หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

Principles of Problem Solving and Basic Programming

3(2-2-5)

244101

ฟิสิกส์ 1

Physics I

4(3-3-8)

241151

แคลคูลัส 1

Calculus I

3(3-0-6)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

 

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

Health and Environment Management

3(2-2-5)

 

226112

การเขียนโปรแกรมเชิงขั้นตอนคำสั่งและปริทัศน์

Procedural Programming and Paradigms

3(2-2-5)

 

226121

การออกแบบระบบดิจิทัล

Digital System Design

4(3-3-8)

 

241152

แคลคูลัส 2

Calculus II

3(3-0-6)

 

244102

ฟิสิกส์ 2

Physics II

4(3-3-8)

 

 

รวม

20 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา                     

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

002202

การดำเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

Living in Multicultural Society

3(2-2-5)

 

226231

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทางคอมพิวเตอร์

Computer Electrical Circuit Analysis

4(3-3-8)

226291

โครงสร้างข้อมูล

Data Structures

3(2-2-5)

241253

แคลคูลัส 3

Calculus III

3(3-0-6)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

226232

หลักการอิเล็กทรอนิกส์

Principles of Electronics

3(2-3-6)

226241

โครงสร้างและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

Computer Architecture and Organization

3(2-2-5)

226292

การจำลองและการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Object-Oriented Modeling and Programming

3(2-2-5)

226213

คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

226342

ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อ

Microprocessor and Interfacing

4(3-3-8)

 

226314

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี

Algorithm Analysis and Design

3(2-2-5)

 

226351

คอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล

Computer and Data Communications

3(2-2-5)

 

 

226393

ระบบปฏิบัติการ

Operating System

3(2-2-5)

 

226395

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Database Management System

3(2-2-5)

 

264202

สถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

 

 

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes

3(3-0-6)

226352

หลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Principles of Computer Networks

3(2-3-6)

226381

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer Engineering Project I

1(0-3-2)

226394

ปัญญาประดิษฐ์

Artificial Intelligence

3(2-2-5)

226396

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(2-2-5)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

100007

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์

Computer Laws and Ethics

1(1-0-2)

226453

ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

Advanced Computer Networks Laboratory

1(0-3-2)

226482

โครงงานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Engineering Project II

2(0-6-3)

226091

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Preparation for Computer Engineering Professional Experience        

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

13 (1) หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

226483*

การฝึกงาน

Professional Training

6 หน่วยกิต

 

226484*

สหกิจศึกษา

Co-Operative Education

6 หน่วยกิต

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ     *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

แผนการศึกษา