หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2560

มคอ.2



การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555



การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer Science)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Computer Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 18,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรม บนอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

- จัดทำโครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ระบบ งานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ออกแบบซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

30

   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21

30

   1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

91

91

   2.1  วิชาแกน

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

25

15

   2.2  วิชาเอกบังคับ

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

51

57

-          กลุ่มประเด็นด้านองค์กรและระบบสารสนเทศ

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

-

6

-          กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

-

6

-          กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

18

-          กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

-

21

-          กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

-

6

   2.3  วิชาเอกเลือก

 

9

12

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม

 

6

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

6

6

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

127

126

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

225100

วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

225101

ตรรกะพื้นฐานและการแก้ปัญหา 

3(2-2-5)

241111

คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

225131

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

225111

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

3(2-2-5)

241334

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

225211

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

2252411

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีขั้นพื้นฐาน 

3(2-2-5)

247222

ความน่าจะเป็นและสถิติ

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

3(2-2-5)

225221

การเขียนโปรแกรมเชิงตัวเลข

3(2-2-5)

225251

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

227252

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน

3(2-2-5)

225261       

การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

225313

แนวคิดของภาษาโปรแกรม

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

225242

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

 

225301

ทฤษฏีการคำนวณ  

3(2-2-5)

 

225361

การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

225371

ปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน

3(2-2-5)

225XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

 

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

225313

แนวคิดของภาษาโปรแกรม

3(2-2-5)

225391

ระเบียบวิธีวิจัย

3(2-2-5)

225381

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

3(2-2-5)

225382       

แนวคิดวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

225XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

146132

การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน

3(2-2-5)

225491

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่นับหน่วยกิต)

1(0-2-1)

225492

โครงงานวืทยาการคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

225XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

225XXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

 

รวม

12 หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

* ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

225493

การศึกษาอิสระ *

6 หน่วยกิต

225494

การฝึกงาน *

6 หน่วยกิต

225495

สหกิจศึกษา *

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา