หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2560

มคอ.2การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 18,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) นักพัฒนาระบบสารสนเทศ (Developer) พนักงานสนับสนุนระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ (IT Support) ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว (Personal Business) นักวางแผนธุรกิจดิจิทัล (Digital Strategic Planner) ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


แผนการศึกษา

ชั้นปีที่  1

ภาคการศึกษาต้น

001101

ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                     

Thai Language in Daily Life

2(2-0-4)

001103

ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน  

English for Daily Life

3(2-2-5)

002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล

Technology Usage for Digital life

1(0-2-1)

003101

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต                                      

Artistic for Life Management

3(2-2-5)

122120

หลักการจัดการ                                      

Principles of Management

3(3-0-6)

221101

เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานทางธุรกิจ

Fundamental Information Technology in Business

3(2-2-5)

221102

คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

Applied Mathematics and Statistics

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

001102

ภาษาไทยเชิงวิชาการ

Thai for Academic Purposes

1(0-2-1)

001104

ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร

English for Communication

3(2-2-5)

002102

ความฉลาดทางดิจิทัล

Digital Intelligence Quotient

3(2-2-5)

003102

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Skills Development and Lifelong Learning

3(2-2-5)

221103

การประยุกต์ใช้ซอฟตแวร์สำเร็จรูป

Applications Software Packages

3(2-2-5)

221104

การสำรวจและการจัดการข้อมูล

Data Exploration and Management

3(2-2-5)

221105

การวิเคราะห์ธุรกิจ

Business Analytics

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ

English for Academic and Professional Communication

3(2-2-5)

003203

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม

Collaborative Learning for Society Creation

2(0-4-2)

124132

การบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ

Accounting for Entrepreneurship

3(3-0-6)

221201

แนวทางการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อกับผู้ใช้                             

UX / UI Design-Concept

3(2-2-5)

221202

ตรรกะการคิดและการแก้ปัญหา

Logical Thinking and Problem Solving

3(2-2-5)

221203

การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์

Machine Learning and Applications

3(2-2-5)

 

รวม

 17 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5)

124131

การบัญชีการเงิน

Financial Accounting

3(2-2-5)

221203

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Information System

3(2-2-5)

221204

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database Design and Development

3(2-2-5)

221205

การเขียนโปรแกรมระบบเว็บทางธุรกิจ

Web-Programming in Business

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ชั้นปีที่  3

ภาคการศึกษาต้น

121211

การเงินธุรกิจ

Business Finance

3(2-2-5)

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

English for Specific Purposes

3(3-0-6)

221301

การวิเคราะห์และการออกแบบระบบทางธุรกิจ

Business System Analysis and Design

3(2-2-5)

221302

เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ทางธุรกิจ    

Technology for Business Application

3(2-2-5)

221303

ธุรกิจอัจฉริยะ

Business Intelligence

3(2-2-5)

222122

การออกแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction Design

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

122220

การจัดการการผลิตและการปฎิบัติการ

Production and Operations Management

3(2-2-5)

221304

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ

Computer Network Approach in Business

3(2-2-5)

221390

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1

Project in Business Computer I

1(0-3-2)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

221401

สถาปัตยกรรมวิสาหกิจ

Enterprise Architecture

3(2-2-5)

221402

ความปลอดภัยของสารสนเทศ

Information security

3(2-2-5)

221490

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

Project in Business Computer II

2(0-6-3)

100007       

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  

Computer Laws and Ethics

1 (1-0-2)

221391

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Preparation for Business Computer Professional Experience

1(0-2-1)

(ไม่นับหน่วยกิต)

xxxxxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x)

xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

Free Elective

3(x-x-x)

 

รวม

15 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

221491

การฝึกงาน *

Professionl Training

6 หน่วยกิต

221492

สหกิจศึกษา *

Co-operation Education

6 หน่วยกิต

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

 

 

แผนการศึกษา