หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2564

มคอ.2ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Application)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Application)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 18,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

30

   1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

87 หน่วยกิต

   2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

   2.2  วิชาเอกบังคับ

51

-          กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

21

-          กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์

12

-          กลุ่มทฤษฏีทางคณิตศาสตร

9

-          กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทางสถิต

9

   2.3  วิชาเอกเลือก

 

9

   2.4  ประสบการณ์ภาคสนาม

 

6

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)    

1 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

123(1) หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

231101

พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

231102

การเขียนโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

241161

การคำนวณพื้นฐาน 

3(2-2-5)

247181

สถิติเบื้องต้นสำหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

231111

โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

241162

พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

3(2-2-5)

247182

สถิติเชิงปฎิบัติสำหรับวิทยาการข้อมูล 

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

231212

การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

231221

การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

3(2-2-5)

241363

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

2472811

เทคนิคการพยากรณ์ 

3(2-2-5)

247282

แบบจำลองสถิติประยุกต์

3(2-2-5)

 

รวม

21 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

126100

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

231213       

ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

241364

การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น

3(2-2-5)

247283

การวิเคราะห์หลายตัวแปร

3(2-2-5)

 

รวม

21 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

2313032

การคิดเชิงออกแบบสำหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

 

231314

การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์  

3(2-2-5)

 

231322

การจัดเตรียมข้อมูล

3(2-2-5)

231331

บิ้กดาต้า

3(2-2-5)

231351

ธุรกิจอัจฉริยะสำหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

231341

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3(2-2-5)

231342

การเรียนรู้เชิงลึก

3(2-2-5)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

XXXXXX       

วิชาเลือกเสร

3(X-X-X)

 

รวม

12 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

231491

โครงงานวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

231492

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาการข้อมูและการประยุกต์ (ไม่นับหน่วยกิต)

1(0-2-1)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือกเสร

3(X-X-X)

 

รวม

9(1) หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

* ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

231493

การศึกษาอิสระ *

6 หน่วยกิต

231494

การฝึกงาน *

6 หน่วยกิต

231495

สหกิจศึกษา *

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา