หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2560

มคอ.2การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geographic Information Science)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Geographic Information Science)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 18,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การทำแผนที่ การรับรู้ระยะไกล ระบบ กำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม รายวิชาในกลุ่มเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภูมิศาสตร์กายภาพ เป็นต้น

- ศึกษาวิธีวิจัยและโครงงานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่ง ต่างๆ เช่น นักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ นักวิชาการแผนที่และ ภาพถ่ายทางอากาศ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

 1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21

30

 1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า

84 หน่วยกิต

93 หน่วยกิต

91 หน่วยกิต

  2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

 

18

15

  2.2  กลุ่มวิชาเอก

 

75

76

             วิชาเอกบังคับ

 

60

61

              วิชาเอกเลือก

 

15

15

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

129 หน่วยกิต

127 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001102

การใช้ภาษาไทย

Usage of Thai Language     

3(2-2-5)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

Ready English     

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม     

Health and Environment Management

3(2-2-5)

224111

เทคโนโลยีแผนที่

Mapping Technologies

3(2-2-5)

224171    

ภูมิศาสตร์กายภาพ

Physical Geography

3(2-2-5)

241111

คณิตศาสตร์ 1

Mathematics l

3(2-2-5)

 

รวม

18  หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

 

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

Explorative English

3(2-2-5)

 

 

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

Arts of Living

3(2-2-5)

 

 

224112

การสำรวจเพื่อการทำแผนที่

Map Surveying

3(2-3-6)

 

 

224113

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม

Global Navigation Satellite Systems

3(2-2-5)

 

 

224181

ภูมิศาสตร์มนุษย์

Human Geography

3(2-2-5)

 

 

225120

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

Programming Methodology

3(2-2-5)

 

 

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 


 

ชั้นปีที่  2

 

 

 

 

ภาคการศึกษาต้น

 

 

 

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

Step UP English

3(3-0-6)

 

 

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

Multicultural Society

3(2-2-5)

 

 

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality

3(2-2-5)

 

 

221204

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database Design and Development

3(2-2-5) 

 

 

224221

การรับรู้ระยะไกล

Remote Sensing

3(2-2-5) 

 

 

224231

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Geographic Information Systems

3(2-2-5) 

 

 

224282

ภูมิศาสตร์เมือง

Urban Geography

3(2-2-5) 

 

 

 

รวม

21 หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

 

 

002201

พลเมืองใจอาสา

Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

 

 

0032012    

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

Communication in Digital Society

3(2-2-5) 

 

 

146131

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

English for Communication

3(2-2-5)

 

 

222023

การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

Internet Programming

3(2-2-5)

 

 

224232

การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Spatial Database Management

3(2-2-5)

 

 

2224272     

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ                

Geoinformatics for Watershed Management      

3(2-2-5) 

 

 

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

 

 

 

224322

การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข

Digital Photogrammetry and Image Processing                      

3(2-2-5) 

 

 

224333

วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิสารสนเทศ

Numerical methods and programming in Geoinformatics

3(2-2-5) 

 

 

224334

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Geoinformatics Application for Natural Resources and Environmental Management  

3(2-2-5) 

 

 

224341

วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ         

Quantitative Methods in Geoinformatics       

3(2-2-5) 

 

 

224xxx

วิชาเอกเลือก         

Major Elective       

3(x-x-x) 

 

 

224xxx

วิชาเอกเลือก         

Major Elective       

3(x-x-x) 

 

 

 

รวม

18  หน่วยกิต

 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

 

224335

การเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่ายด้าน ภูมิสารสนเทศ

Web programming in Geoinformatics

3(2-2-5) 

 

224351

การจำลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่                

Spatial Simulation and Modeling

3(2-2-5) 

 

224361

การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์         

Research in Geographic Information Science

3(x-x-x)

 

224391

สัมมนา        

Seminar

1(0-2-1)

 

xxxxxx      

วิชาเลือกเสรี

Free Elective                                              

3(x-x-x)       

 

xxxxxx      

วิชาเลือกเสรี

Free Elective                                              

3(x-x-x)       

 

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

 

 

 

ชั้นปีที่ 4

 

 

 

ภาคการศึกษาต้น

 

 

224401

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์

Preparation for Geographic Information Science Professional Experience

1(1-0-2)(ไม่นับหน่วยกิต)

 

224462

โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

Geographic Information Science Project

3(0-6-3)

 

224xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x) 

 

224xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x) 

 

224xxx

วิชาเอกเลือก

Major Elective

3(x-x-x) 

 

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

 

224492

การศึกษาอิสระ                                 

Independent Study

6  หน่วยกิต

 

 

224493

การฝึกงาน                                 

Professional Training

6  หน่วยกิต

 

 

222453

สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6 หน่วยกิต

 

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

 

แผนการศึกษา