หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2560

มคอ.2การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Science (Applied Geoinformatics)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Sc. (Applied Geoinformatics)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา โดยเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การศึกษา

- ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ

- ด้านการรับรู้จากระยะไกล ศึกษาการรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ

- ด้านระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม ศึกษาเกี่ยวกับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทำแผนที่และการเรียนรู้จากภาคสนาม

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่เทคนิคภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ เป็นต้น...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (1)
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)
แผนการศึกษา แผน ก แบบ ข