หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2564

มคอ.2


ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (ภูมิสารสนเทศประยุกต์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Applied Geoinformatics)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : Ph.D. (Applied Geoinformatics)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดบบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต


แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต