หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


image

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) และศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Science (Information Technology) and Bachelor of Arts (English)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Sc. (Information Technology) and B.A. (English)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 21,000 บาท/เทอม