หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2564

มคอ.2


ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Engineer (Master of Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Eng. (Master of Engineering)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เป็นผู้มีทีมีสุขภาพรางกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561


โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (1)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ข