หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)


image

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Engineer (Master of Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Eng. (Master of Engineering)