หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)


image

ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2564

มคอ.2


การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Science (Technology and Digital Data Management)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Sc. (Technology and Digital Data Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เป็นผู้มีทีมีสุขภาพรางกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การศึกษา

- ด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศองค์กร ศึกษาเกี่ยวกับด้านการจัดการระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล สถาปัตยกรรมองค์กร การวางแผนและจัดการกลยุทธ์

- ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านการจัดการข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเหมืองข้อมูล

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     ผู้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารขององค์การ ผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ผู้บริหารฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ/สถาปนิกระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นต้น...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ข