หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)


ชื่อย่อ (ไทย) : วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Master of Science (Modern Information Technology Management)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : M.Sc. (Modern Information Technology Management)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง

2. เป็นผู้มีทีมีสุขภาพรางกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

การศึกษา

- ด้านบริหารจัดการระบบสารสนเทศองค์กร ศึกษาเกี่ยวกับด้านการจัดการระบบสารสนเทศสำหรับองค์กรดิจิทัล สถาปัตยกรรมองค์กร การวางแผนและจัดการกลยุทธ์

- ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ด้านการจัดการข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจและเหมืองข้อมูล

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     ผู้บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารขององค์การ ผู้บริหารทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ผู้บริหารฐานข้อมูลขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จัดการโครงการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบ/สถาปนิกระบบทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง เป็นต้น...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้


แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก (2)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ข