หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)


image


ข้อมูลหลักสูตรปี พ.ศ.2560

มคอ.2


การรับรองหลักสูตรการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เอกสารรับรองหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555การรับรองหลักสูตรสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

ระบบค้นหาคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

ชื่อย่อ (ไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Software Engineering)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) : B.Eng. (Software Engineering)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 21,000 บาท/เทอม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

2. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การศึกษา

- ศึกษาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ หลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ สถาปัตยกรรมและการออกแบบซอฟต์แวร์ การทวนสอบ และตรวจสอบซอฟต์แวร์ และจริยธรรมและกฏหมายสำหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

- การจัดทำโครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์

- การฝึกงานหรือเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพื่อการมีงานทำ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนชื่อดัง หลายแห่งที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา

การประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

     เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนในตำแหน่งต่างๆ เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรระบบงานซอฟต์แวร์ ผู้จัดการโครงงานซอฟต์แวร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักทดสอบ ระบบซอฟต์แวร์ ฯลฯ...

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มคอ.1.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

   1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

21 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

   1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

9 หน่วยกิต

-

2. หมวดวิชาเฉพาะ  

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 97 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

   2.1  วิชาแกน

9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

19 หน่วยกิต

   2.2  วิชาเฉพาะด้าน

67 หน่วยกิต

73 หน่วยกิต

-          2.2.1 วิชาเอกบังคับ

54 หน่วยกิต

55 หน่วยกิต

61 หน่วยกิต

-          2.2.2 วิชาเอกเลือก

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

-          2.2.3 การฝึกงานและสหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    

  1 หน่วยกิต

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

133 หน่วยกิต

128 (1) หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living

3(2-2-5)

100007

กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
Computer Laws and Ethics

1(1-0-2)

227101

พื้นฐานการแก้ปญหาและการเขียนโปรแกรม 1  
Fundamental of Problem Solving and Programming I

3(2-2-5)

241151

แคลคูลัส 1
Calculus I

3(3-0-6)

 

รวม

16 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

3(2-2-5)

227102

พื้นฐานการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม 2
Fundamental of Problem Solving and Programming II

3(2-2-5)

227171

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
Introduction to Software Engineering

3(2-2-5)

241334

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
Discrete Mathematics

3(2-2-5)

244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น  
Introductory Physics

4(3-3-8)

 

รวม

19 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  2

ภาคการศึกษาต้น

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)

002201

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

227203

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
Principles of Object-Oriented Programming

3(2-2-5)

2272041

องค์ประกอบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ  
Computer Organization and Operating Systems

3(2-2-5)

227205

แนวคิดของอัลกอริทึม
Concepts of Algorithms

3(2-2-5)

241324

พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาปลาย

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

003201

การสื่อสารในสงคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

227206

พื้นฐานของระบบฐานข้อมูล
Fundamental of Database System

3(2-2-5)

227251       

วิศวกรรมซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ
Object-Oriented Software Engineering

3(2-2-5)

227252

การออกแบบและพัฒนาส่วนต่อประสาน
User Interface Design and Implementation

3(2-2-5)

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

1461322

การฟังและการพูดในชีวิตประจำวัน
Listening and Speaking in Daily Life

3(2-2-5)

 

227331

สถาปัตยกรรมและการสร้างซอฟต์แวร์   
Software Architecture and Construction

3(2-2-5)

 

227341

ความต้องการซอฟต์แวร์
Software Requirements

3(3-0-6)

227372

กระบวนการซอฟต์แวร์
Software Processes

3(3-0-6)

264324

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics

3(X-X-X)

 

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(X-X-X)

 

 

รวม

18 หน่วยกิต

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

225251

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
Computer Networks and Internets

3(2-2-5)

227321

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1
Software Engineering Project I

1(0-3-2)

227361

การทดสอบซอฟต์แวร์
Software Testing

3(2-2-5)

227373       

การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management

3(3-0-6)

264202

สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

 

รวม

16 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่  4

ภาคการศึกษาต้น

146113

การอ่านอย่างมีกลยุทธ์และการอ่านสะท้อนคิด
Strategic and Reflective Reading

3(3-0-6)

227422

โครงงานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2
Software Engineering Project II

2(0-6-3)

227423

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม ซอฟต์แวร์
Preparation for Software Engineering Professional Experience

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

227474

วิวัฒนาการและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
Software Evolution and Maintenance

3(3-0-6)

227481

คุณภาพและการวัดซอฟต์แวร์
Software Quality and Measurement

3(3-0-6)

XXXXXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(X-X-X)

XXXXXX

วิชาเลือกเสรี
Free Elective

3(X-X-X)

 

รวม

17(1) หน่วยกิต

 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย

* ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา

227424

การฝึกงาน *
Professional Training

6 หน่วยกิต

227425

สหกิจศึกษา *
Co-Operative Education

6 หน่วยกิต

 

รวม

6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา