ติดต่อคณบดี
    140x140
    ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ
    คณบดี
    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
    ict@up.ac.th