คำถามที่พบบ่อย


แจ้งความจำนงย้ายสิทธิได้ทุกวัน แต่มีผลการย้ายสิทธิ์ได้ 2 ครั้งต่อเดือน ให้ไปติดต่อโรงพยาบาลและศูนย์แพทย์ หรือย้ายใน Application สปสช.
ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละสาขาได้ที่ https://ict.up.ac.th/web/admission/curriculum


คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับอาจารย์และนิสิต

# ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการปัญหา
1 นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแต่นิสิตไปเข้าเรียนทุกคาบโดยไม่ทราบว่าไม่มีชื่อในรายวิชา 1. ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
2. หากนิสิตเข้าเรียนตามปกติและผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดี อาจจะหาแนวทางร่วมกัน เช่น ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนใหม่ แต่ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน เพื่อให้นิสิตมีเกรดในรายวิชาดังกล่าวและมีเวลาที่สามารถไปลงเรียนรายวิชาอื่นได้
2 นิสิตลงทะเบียนผิดรายวิชา ผิดโครงสร้าง เช่น นิสิต IT ไปลงฝึกงานของคณะ MIS 1. ทำบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนจากรายวิชา xxxxxxx เป็นรายวิชา xxxxxx
- ขออนุมัติส่งเกรดในรายวิชา โดยเปลี่ยนจากเกรด X เป็นเกรด X
3 ที่ปรึกษาไม่ได้ตรวจสอบโครงสร้างจบให้นิสิตก่อนนิสิตยื่นสำเร็จการศึกษา เมื่อไม่ครบโครงสร้างจึงไม่สำเร็จการศึกษา ต้องลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน ซึ่งนิสิตอาจไม่มีรายวิชาให้ลงเรียน และไม่สำเร็จการศึกษาในเวลาที่ควร 1.เบื้องต้น ขอให้ที่ปรึกษา ตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนิสิต ว่าควรให้สำเร็จการศึกษา หรือ ควรต้องเทียบรายวิชา หรือ ลงวิชาเพิ่มเติมให้ครบโครงสร้าง
2. หากไม่ครบโครงสร้าง ให้ลงเรียนในภาคการศึกษาถัดไป เพื่อให้นิสิตสามารถจบได้ในเวลาที่กำหนด
4 นิสิตลงทะเบียนผิดรายวิชา ผิดโครงสร้าง เช่น นิสิต IT ไปลงฝึกงานของคณะ MIS 1. ทำบันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย ดังนี้
- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนจากรายวิชา xxxxxxx เป็นรายวิชา xxxxxx
- ขออนุมัติส่งเกรดในรายวิชา โดยเปลี่ยนจากเกรด X เป็นเกรด X
5 การแก้ไขผลการเรียน (เกรด I / P) 1. การแก้ I คือ ไม่ว่ารายวิชานั้นจะเปิดหรือไม่ก็ตามในภาคการศึกษานั้น หากนิสิตลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ นิสิตต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อขอแก้ I และอาจารย์ต้องส่งผลการเรียนที่นิสิตขอแก้ไข ตามระยะเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ไม่งั้นจะถือว่าอาจารย์ทำผิดวินัย
2.กรณี เป็นนิสิตปีสุดท้าย ที่ไม่มีรายวิชาให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ติด I ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้นิสิตรักษาสภาพในเทอมถัดไป เพื่อแก้ I และยื่นสำเร็จการศึกษา
6 การยื่นสำเร็จการศึกษา 1. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) 500 บาท จ่ายแค่ครั้งแรกครั้งเดียว
2. นิสิตในชั้นปีที่ 4 ในภาคการศึกษาปลาย ต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) ในระบบทะเบียนออนไลน์ และหากว่าในภาคการศึกษาปลายยังไม่สำเร็จการศึกษา ติด I / P / U ในภาคการศึกษาถัดไปต้องยื่นขอสำเร็จการศึกษา (UP 24) อีกครั้ง จนกว่าจะจบ
3. กรณี เป็นนิสิตปีสุดท้าย ที่ไม่มีรายวิชาให้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่ติด I ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง ให้นิสิตรักษาสภาพ เพื่อแก้ I และยื่นสำเร็จการศึกษา
7 รายวิชา ที่ตกไปอยู่นอกโครงสร้างหลักสูตรหรือเลือกเสรี เพื่อให้รายวิชาขึ้นปอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรถูกต้องและครบโครงสร้างหลักสูตร ต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน อย่างไร นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา (UP 7) ในระบบ reg ได้เลย โดยทั้งนี้ ขอให้นิสิต ติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา
8 สอบถามเกี่ยวกับเรื่อง UP09 เทียบโอนรายวิชา (จากสถาบันอื่นหรือนิสิตที่กลับเข้าศึกษา)ว่าต้องดำเนินการอย่างไร และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไหน อย่างไร นิสิตสามารถเข้าไปยื่นคำร้องการขอเทียบรายวิชา ( UP 9 ) ในระบบ reg ได้เลย โดยทั้งนี้ ขอให้นิสิต ติดตามคำร้องจนสิ้นสุด หากต้องการสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ เพจ FB: งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยา
9 ต้องการยื่นคำร้องลาออก ต้องไปยื่นที่มหาวิทยาลัย หรือมีวิธีอื่นในการยื่นได้มั้ย ใช้เอกสารอะไรบ้างคะ นิสิตสามารถยื่นคำร้องลาออกการศึกษา ( UP 14) ได้ในระบบ reg จากนั้นแสกนเอกสารแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองส่งมาทาง email : reg@up.ac.th
# ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการปัญหา
1 นิสิตอยากจะกู้ยืมเงิน กยศ สามารถเข้าไปลงทะเบียรขอรหัสได้ที่ www.studentloan.or.th ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้นิสิตที่ประสงค์จะยื่นกู้ ปีละ 1 ครั้ง (ไม่มีการขอยื่นกู้ระหว่างเทอม)
2 การจองหอพักสำหรับนิสิตใหม่ สามารถเข้าไปจองหอพักไดที่ www.reg.up.ac.th จากนั้นให้เลือกหัวข้อการเข้าศึกษา และเข้าไปที่การจองหอพัก
3 กรณีนิสิตขอความช่วยเหลือ (กรณีขาดแคลนทุนทรัพย์) ให้ทางสาขาวิชาทำเรื่องขอความช่วยเหลือมายังคณะ จากนั้นทางคณะจะดำเนินการทำเรื่องไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการช่วยเหลือต่อไป
4 กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุทางรถ เบื้องต้นให้นิสิตเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พรบ.ก่อน ส่วนที่เหลือให้นำใบเสร็จมายื่นขอเบิกกับทางมหาวิทยาลัย (วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท) สามารถแจ้งเรื่องมาที่งานคุณภาพนิสิต
5 กรณีนิสิตได้รับอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ตกบรรได มีดบาด นิสิตสามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลที่ใกล้ และให้สำรองค่ารักษาพยาบาลก่อน แล้วจึงนำใบเสร็จมาขอทำเรื่องขอเบิกคืนได้ที่มหาวิทยาลัย สามารถแจ้งเรื่องมาที่งานคุณภาพนิสิต
6 การขอทรานสคริปกิจกรรม สาขาวิชาที่ประสงค์จะขอทรานสคลิปกิจกรรมให้กับนิสิตที่เข้าร่วม ให้ถ่ายสำเนาโครงการ มายื่นเรื่องได้ที่หน่วยคุณภาพนิสิตของคณะ เพื่อที่หน่วยคุณภาพนิสิตจะได้ดำเนินการทำเรื่องไปยังกองกิจการนิสิตเพื่อทำการบันทึกและกรอกรายชื่อนิสิตเข้าระบบ
7 การขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรม กรณีสาขาวิชาต้องการดำเนินโครงการ/กิจกรรม สาขาวิชาจะต้องนำเรื่องผ่านหน่วยคุณภาพนิสิตตรวจสอบ หากไม่มีการแก้ไขหน่วยคุณภาพนิสิตตรวจสอบเรียบร้อย จะนำเสนอให้คณบดีลงนามอนุมัติ และจะส่งเรื่องคืนไปยังสาขาวิชา
# ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการจัดการปัญหา
1 การลงทะเบียน ของนิสิต นิสิตชั้นปีที่ 1 ในภาคการศึกษาแรก ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนให้ และมีการอบรมนิสิตในช่วงปฐมนิเทศ ให้นิสิตทราบขั้นตอนการลงทะเบียนก่อน จากนั้น ในเทอม 2 นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนเองตามแผนการศึกษา ปัญหาจะเกิดตอนที่นิสิตลงทะเบียนเองไม่เป็น
- เบื้องต้นที่ปรึกษาสอบถาม ข้อมูลนิสิตในการลงทะเบียน ให้นิสิตเช็คตารางเรียนว่าครบตามแผนการเรียนไหม
- หากไม่พบตารางเรียนในรายวิชา ถ้าอยู่ในช่วงลงทะเบียนให้นิสิต รีบดำเนินการลงทะเบียนเพิ่มเติม
*** หากพ้นระยะเวลาลงทะเบียนเรียนให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่/นักวิชาการศึกษา ประจำคณะ
- นิสิตชั้นปีที่ 1 เทอม 1 ไม่สามารถผ่อนผันค่าเทอมได้ เพราะต้องดำเนินการจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์ จะสามารถยื่นผ่อนผันค่าเทอมได้ ในเทอม 2 โดยยื่น UP 18 คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
*** เฝ้าระวังนิสิต ""พ้นสภาพ"" (รีไทร์)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 1/1 ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 (รอพินิจ)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 2/1 ต้องไม่น้อยกว่า 1.50 (พ้นสภาพ)
++ แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำหนดให้วิชา GE จะต้องเรียน 2 ปี เกรดจึงจะออก ดังนั้น ในตอนปี 1 จะยังไม่มีการพ้นสภาพ แต่อย่างไรก็ตาม ถ้านิสิตได้เกรดน้อยมากอาจต้องพิจารณาว่าเมื่อเกรด GE ออกแล้วจะมีผลทำให้นิสิตพ้นสภาพหรือไม่ ซึ่งควรให้คำปรึกษานิสิตให้พิจารณาตรงจุดนี้ให้ดี
2 การเรียนการสอน การใช้ชีวิต *** เฝ้าระวังนิสิต ""พ้นสภาพ"" (รีไทร์)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 1/2 ต้องไม่น้อยกว่า 2.00 (รอพินิจ)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 2/2 ต้องไม่น้อยกว่า 1.75 (พ้นสภาพ)
- การลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
- UP 4 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
- UP 5 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
- UP 6 คำาร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
- UP 7 คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา
- UP 8 แบบขอถอนรายวิชา กรณีได้รับอักษร W
- UP 9 คำร้องเทียบโอนรายวิชา
- UP 10 คำร้องขอย้ายคณะ - ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
- UP 13 คำร้องขอลาพักการศึกษา
- UP 18 คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
- UP 14 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา
3 การเรียนการสอน การใช้ชีวิต "*** เฝ้าระวังนิสิต ""พ้นสภาพ"" (รีไทร์)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 1/3 ต้องไม่น้อยกว่า 1.75 (พ้นสภาพ)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 2/3 ต้องไม่น้อยกว่า 1.75 (พ้นสภาพ)

- การลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
- UP 4 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
- UP 5 คำร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกำหนด
- UP 6 คำาร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า-น้อยกว่าเกณฑ์
- UP 7 คำร้องขออนุมัติเทียบรายวิชา
- UP 8 แบบขอถอนรายวิชา กรณีได้รับอักษร W
- UP 9 คำร้องเทียบโอนรายวิชา
- UP 10 คำร้องขอย้ายคณะ - ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
- UP 13 คำร้องขอลาพักการศึกษา
- UP 18 คำร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน
- UP 14 คำร้องขอลาออกจากการศึกษา"
4 การเรียนการสอน การใช้ชีวิต *** เทอม 1 - ตรวจสอบการลงทะเบียนของนิสิตว่าลงครบตามหลักสูตรและพร้อมจะสำเร็จการศึกษาหรือไม่
++ ตรวจสอบได้จากระบบ reg -> นิสิต -> ตรวจสอบจบ(แทนนิสิต)
++ ช่วงปลายเทอม 1 นิสิตต้องยื่น UP24 คำร้องยื่นสำเร็จการศึกษา (คณะทำเรื่องให้ยื่นก่อนเนื่องจากเทอม 2 นิสิตต้องไปฝึกงาน ไม่สะดวกในการกลับมายื่น)
*** เฝ้าระวังนิสิต ""พ้นสภาพ"" (รีไทร์)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 1/4 ต้องไม่น้อยกว่า 1.75 (พ้นสภาพ)
++ เกรดเฉลี่ย เทอม 2/4 ต้องไม่น้อยกว่า 1.75 (พ้นสภาพ)
+++ นิสิตจะสำเร็จการศึกษาได้ก็ต่อเมื่อ
--- เกรดเฉลี่ยต้องไม่น้อยกว่า 2.00
---นิสิตต้องผ่านการสอบภาษาอังกฤษ

-การลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
- การดรอปรายวิชา
- การดรอปเอาท์/ลาออก
- การเทียบรายวิชา/เทียบโอนรายวิชา
- การยื่นคำร้องต่างๆ
**UP 2 คำร้องขอใบรับรอง
**UP 3 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
**UP 24 การยื่นสำเร็จการศึกษา
**UP 25 การยื่นสำเร็จการศึกษาล่า
**UP 31 คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร (ตัวจริง)