กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


สำนักงานสีเขียว (Green Office) - ความเป็นมา

-

วัตถุประสงค์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

-


ผังโครงสร้างสำนักงานสีเขียว (Green Office)
กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน