กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ กำหนดพื้นที่ เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว รวมพื้นที่ประเมินรวมทั้งหมด 2,816.40 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วยโซนต่าง ๆ ดังนี้

  •          1. ห้องสำนักงานคณะ เป็นสถานที่ทำงานของพนักงานสายสนับสนุน ใช้สำหรับการดำเนินการบริหารจัดการภายในคณะ
  •          2. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับให้บริการนิสิตในการสืบค้นข้อมูลและจัดติวหรือประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนการสอน
  •          3. ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80 ที่นั่ง
  •          4. ห้องประชุมแม่กา ใช้สำหรับจัดประชุมบุคลากรภายในและภายนอกคณะ รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ 30 ที่นั่ง
  •          5. ห้องพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ใช้สำหรับจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

แผนผังอาคารบริเวณชั้น 3 (โซน A) พื้นที่เข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว
รวมพื้นที่ประเมินรวมทั้งหมด 2,816.40 ตารางเมตร