กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


การกำหนดบริบทองค์กรและกำหนดพื้นที่ขอบเขตการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ มหาวิทยาลัยพะเยา