กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

     1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

     1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดย แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

     1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหาร ระดับสูง

     1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

     1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากรพลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

     1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน

     1.1.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้อง ได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

     1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

     1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ ดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

     1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน สำนักงาน

     1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

     1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการสิ่งแวดล้อม

     1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงาน

     1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร