กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

     1.1.1 มีบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน

           • แผนผังของสำนักงานโดยเน้นพื้นที่ภาพรวมให้เห็นถึงขอบเขตทางกายภาพที่จะขอการรับรอง

           • เอกสารที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ภายใต้แผนผังของสำนักงานโดยเน้นพื้นที่ภาพรวมให้เห็นถึงขอบเขตทางกายภาพที่จะขอการรับรอง

     1.1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียวโดย แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง

           • หลักฐานอ้างอิง

           • นโยบายสิ่งแวดล้อม หรือนโยบายสำนักงานสีเขียว

     1.1.3 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บริหาร ระดับสูง

           • เอกสารนโยบายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานที่มีหลักฐานการลงนามจากผู้บริหารสูงสุดหรือผู้มีอำนาจ

     1.1.4 มีการกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำปี

           • แผนการดำเนินการสำนักงานสีเขียวประจำปี

     1.1.5 มีการกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ด้านการใช้ทรัพยากรพลังงาน และของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก

           • เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจำปี 2564

           • เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว

1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

     1.2.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้าน สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินงาน

           • เอกสารประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม

     1.2.2 ร้อยละของคณะกรรมการ หรือทีมงานด้าน สิ่งแวดล้อมที่มีความเข้าใจในบทบาท และหน้าที่ รับผิดชอบประเมินจากการสุ่มสอบถาม

1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

     1.3.1 กิจกรรมทั้งหมดของสำนักงานภายใต้ ขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียวจะต้อง ได้รับการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม

           • ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           • ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ปี 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           • เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     1.3.2 การวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

           • ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           • ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร ปี 2564 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           • เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานสีเขียว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     1.4.1 มีการรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน

           • ทะเบียนกฎหมายและขอกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

     1.4.2 ประเมินความสอดคล้องของกฎหมายกับการ ดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงาน

           • ทะเบียนกฎหมายและขอกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

1.5 ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

     1.5.1 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน สำนักงาน

           • ปัจจัยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร

           • สรุปข้อมูลปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี พ.ศ.2564

     1.5.2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกบรรลุเป้าหมาย

     1.5.3 ร้อยละของพนักงานมีความเข้าใจและการรับรู้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

           • ความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

           • สรุปความเข้าใจและการรับรู้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน

1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     1.6.1 การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและโครงการสิ่งแวดล้อม

           • เอกสารขออนุมัติดำเนินการโครงการ Green Office

     1.6.2 ผลสำเร็จของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

           • เอกสารขออนุมัติดำเนินการโครงการ Green Office

           • สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส อบรม หัวข้อ กระบวนการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงาน 5 ส ภายใต้โครงการ Green Office

           • สรุปผลการดำเนินงานอบรม หัวข้อ การจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการ Green Office

1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงาน

     1.7.1 การวางแผนและดำเนินการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน

1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร

     1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

           • ระเบียบวาระการประชุม การคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

     1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

           • ข่าวกิจกรรมคณะประชุมสามัญคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว ครั้งที่ 1 (1/2563)

           • ระเบียบวาระการประชุม การคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

           • ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ Green Office คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564