กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

     2.1.1 กำหนดแผนการฝึกอบรม ดำเนินการอบรม การประเมินผล และบันทึกประวัติการฝึกอบรม

           • หลักสูตรและแผนการฝึกอบรมประจำปี 2564

           • แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2564

           • หลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการอบรม

           • ใบลงทะเบียนและประเมินผลบุคลากร

           • ประวัติการอบรม

     2.1.2 กำหนดผู้รับผิดชอบด้านการอบรมแต่ละหลักสูตรมีความเหมาะสม

           • วิทยากรที่ให้การอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

2.2 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ

     2.2.1 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

           • ข้อมูลการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน

     2.2.2 มีการรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามที่กำหนดในข้อ 2.2.1

           • การรณรงค์สื่อสารและให้ความรู้ตามกำหนดในข้อ 2.2.1

     2.2.3 ร้อยละความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (สุ่มอย่างน้อย 4 คน) โดยจะต้องสอบถามพนักงานแต่ละคนอย่างน้อยตามข้อ 2.2.1 (1)

           • หลักฐานอ้างอิงสัมภาษณ์พนักงานจะต้องสอบถามความเข้าใจอย่างน้อย 9 รายการตามข้อ 2.2.2 (1)

     2.2.4 มีช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข

           • ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ขอคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม และนำมาปรับปรุงแก้ไข (ภายใน)

           • ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน