กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำ

     3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน

           • เอกสารมาตรการประหยัดน้ำของสำนักงาน (1)

           • เอกสารมาตรการประหยัดน้ำของสำนักงาน (2)

           • เอกสารมาตรการประหยัดน้ำของสำนักงาน (3)

           • เอกสารมาตรการประหยัดน้ำของสำนักงาน (4)

     3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

           • บันทึกการใช้น้ำ

           • บันทึกการใช้น้ำ การเปรียบเทียบและมาตรการใช้น้ำและประหยัดน้ำ

     3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

           • ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน

3.2 การใช้พลังงาน

     3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน

           • มาตรการ แนวทางการใช้และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

           • การเปลี่ยนหรือใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

           • มาตรการ แนวทางการใช้และประหยัดพลังงาน

           • หลักฐานการรณรงค์ประหยัดพลังงาน

           • แนวปฏิบัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง กำหนดมาตรการการปฏิบัติการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

     3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

           • บันทึกการใช้ไฟฟ้า ประจำปี 2564 เทียบกับ ปี 2563

           • แบบฟอร์มที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เพื่อแสดงการบันทึกการใช้ไฟฟ้า และหลักฐานการสรุปสาเหตุของการบรรลุเป้าหมาย

     3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

           • ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน

     3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน

           • มาตรการ แนวทางการใช้และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

           • หลักฐานการใช้มาตรการ แนวทางการใช้และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

     3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

           • สถิติข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

           • สถิติข้อมูล มาตรการ การตั้งค่าเป่าหมาย และสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

     3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน

           • มาตรการ แนวทางการใช้และประหยัดกระดาษ

           • หลักฐานการใช้มาตรการหรือแนวทางการใช้กระดาษ

     3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

           • สถิติการใช้กระดาษ ของสำนักงานคณะ ICT

           • บันทึกการใช้กระดาษ เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ ปี 2563 และปี 2564 มาตรการการใช้และประหยัดกระดาษ และการตั้งค่าเป้าหมาย

     3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน

           • ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน

     3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน

           • มาตรการการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน

           • หลักฐานการใช้มาตรการการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์

     3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

           • ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

     3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม

           • การจัดประชุมตั้งแต่เริ่มทำโครงการสำนักงานสีเขียวจนถึงปัจจุบัน และหลักฐานการเชิญประชุม

     3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร-พลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น

           • การแบ่งขนาดห้องประชุมตามความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมประชุมหรือนิทรรศการ