กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย

     4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม

           • สำรวจพื้นที่เพื่อดูว่าการแบ่งพื้นที่ประเภทถังขยะถูกต้องและเหมาะสมตามกิจกรรมของแต่ละพื้นที่หรือไม่

           • บันทึกปริมาณขยะ

           • บันทึกปริมาณขยะ (2)

     4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

           • ปริมาณขยะภายในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่นำกลับมาใช้งานใหม่

4.2 การจัดการน้ำเสีย

     4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

           • การจัดการน้ำเสีย

           • บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

           • รายงานการตรวจสอบการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

           • บันทึกการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

           • รายงานการตรวจสอบการตักคราบน้ำมัน และไขมัน

     4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย

           • ขั้นตอน การดำเนินการบำบัดน้ำเสียและไขมัน