กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสํานักงาน

     5.1.1 การควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงาน

           • แหล่งกำเนิดและแนวปฏิบัติในการควบคุมมลพิษทางอากาศในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           • แผนการบำรุงรักษาประจำปี

           • แผนการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

           • การปฏิบัติตามแผนบำรุงรักษา

           • แบบตรวจสอบแผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

     5.1.2 มีการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่หรือมีการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและปฏิบัติตามที่กำหนด

           • แผนที่กำหนดพื้นที่ที่สามารถจัดเขตสูบบุหรี่เป็นการเฉพาะได้ตามที่กฏหมายกำหนด

           • การติดสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่บริเวณอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่สูบบุหรี่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     5.1.3 การจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารหรืออื่นๆ ในสำนักงานที่ส่งผลต่อพนักงาน

           • มาตรการรองรับการควบคุมมลพิษทางอากาศจากการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร

5.2 แสงในสํานักงาน

     5.2.1 มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงที่ได้มาตรฐาน) และดำเนินการแก้ไขตามที่มาตรฐานกำหนด

           • เครื่องวัดความเข้มแสงจะต้องได้มาตรฐาน และมีใบรับรองการสอบเทียบเครื่องมือ

           • มาตรการและแนวทางการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.3 เสียง

     5.3.1 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

           • การตรวจวัดเสียงภายในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           • มาตรการในการควบคุมเสียงรบกวนภายในสำนักงาน

     5.3.2 การควบคุมมลพิษทางเสียงภายในอาคารสำนักงาน

           • มาตรการในการควบคุมเสียงรบกวนภายในสำนักงาน

5.4 ความน่าอยู่

     5.4.1 มีการวางแผนจัดการความน่าอยู่ของสำนักงาน

           • โซนพื้นที่สีเขียวภายในสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           • แผนผังสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     5.4.2 ร้อยละการใช้สอยพื้นที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานกำหนด

           • แผนผังสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     5.4.3 ร้อยละการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่สีเขียว พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่ทำงาน เป็นต้น

           • แผนผังสำนักงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

     5.4.4 มีการควบคุมสัตว์พาหะนำโรคและดำเนินการได้ตามที่กำหนด

           • แผนการควบคุมสัตว์พาหะนำโรค

5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

     5.5.1 การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามแผนที่กำหนด

           • การเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

           • แผนการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีแผนการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

     5.5.2 มีแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสม และร้อยละของพนักงานที่เข้าใจแผนฉุกเฉิน

           • แผนฉุกเฉินเส้นทางหนีไฟ

     5.5.3 ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และร้อยละของพนักงานทราบวิธีการใช้และตรวจสอบอุปกรณ์ดังกล่าว

           • การติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเตือน ตัวดักควันหรือความร้อนและต้องพร้อมใช้งาน

           • การติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง

           • รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2564

           • รายงานการตรวจสอบถังดับเพลิง ประจำปี 2564 (2)