กิจกรรมสำนักงานสีเขียว Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

หมวด 1 | หมวด 2 | หมวด 3 | หมวด 4 | หมวด 5 | หมวด 6


หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า

     6.1.1 การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว Green Office

           • คำสั่งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           • บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2)

           • แบบฟอร์ม 6.1(1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3)

           • หนังสือภายนอกเรื่อง ขอความร่วมมือจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • หนังสือภายนอกเรื่อง ขอความร่วมมือจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(2)

           • หนังสือภายนอกเรื่อง ขอความร่วมมือจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(3)

           • รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

           • ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว

           • ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน

     6.1.2 ร้อยละของการจัดซื้อสินค้าประเภทวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • แบบฟอร์ม 6.1(2) แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • ข่าวสารคณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.”

           • ข่าวสารคณะ : ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสำนักงาน

     6.1.3 ร้อยละของปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • บัญชีรายชื่อโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • แบบฟอร์ม 6.1(1) บัญชีรายชื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2)

6.2 การจัดจ้าง

     6.2.1 ร้อยละของการจัดจ้างหน่วยงานหรือบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT ปรับมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

           • ฉลากสิ่งแวดล้อม EPEAT ปรับมาตรฐานสำหรับคอมพิวเตอร์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (2)

           • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

           • ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 575 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           • บันทึกข้อตกลงเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

           • ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม

           • ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม (2)

           • ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม (3)

           • ใบอนุญาตปฏิบัติงานและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม (4)

           • สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย

           • สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

           • สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์

     6.2.2 ร้อยละของการตรวจสอบด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานหรือบุคคลที่เข้ามาดำเนินการ เช่น ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างช่วง แม่บ้าน รปภ. พนักงานส่งเอกสาร เป็นต้น

           • การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง

           • การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง (2)

           • การประเมินประสิทธิภาพของผู้รับจ้างช่วง/รับเหมาก่อสร้าง (3)

     6.2.3 ร้อยละของการเลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (นอกสำนักงาน) ได้แก่ โรงแรม สถานที่จัดงาน หรืออื่นๆที่ได้มีการขึ้นทะเบียนการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • แบบฟอร์ม 6.2 (3) การคัดเลือกสถานที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           • ข่าวสารคณะ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 6th International Conference on Digital Arts, Media and Technology and the 4th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering.”