แนะนำคณะ

ผู้บริหารประจำคณะ


  140x140 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
  คณบดี
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  อีเมล์ : pornthep.ro@up.ac.th
  โทร : 2333
  140x140

  อ.วรกฤต แสนโภชน์
  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
  อีเมล์ : nsanpote@hotmail.com
  โทร : 2324
  140x140

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
  อีเมล์ : sakorn.me@up.ac.th
  โทร : 2330
  140x140

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
  อีเมล์ : jirabhorn.ch@up.ac.th
  โทร : 2332
  140x140

  อ.สัณห์ชัย หยีวิยม
  รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
  อีเมล์ : sanchaiy@yahoo.com
  โทร : 2334
  140x140

  ดร.รัตนาวดี พานทอง
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
  อีเมล์ : pui3272@hotmail.com
  โทร : 2323
  140x140

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
  อีเมล์ : bowonsak.sr@up.ac.th
  โทร : 2319
  140x140 ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ
  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ : narasak.bo@up.ac.th
  โทร : 081-8148889
  140x140 อ.เมธาวรรณ ใจไว
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ : mathawan.ja@up.ac.th
  โทร : 098-1049901
  140x140 ดร.สุขชาตรี ประสมสุข
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อีเมล์ : sukchatri.pr@up.ac.th
  โทร : 091-0679898
  140x140 อ.ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
  อีเมล์ : chutpong.pa@up.ac.th
  โทร : 080-6745155
  140x140 ดร.ศุลีพร คำชมภู
  ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
  อีเมล์ : sureeporn.kh@up.ac.th
  โทร : 082-5362242
  140x140 ดร.นภา ราชตา
  ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
  อีเมล์ : napa.ra@up.ac.th
  โทร : 2301
  140x140 ผศ.ดวิษ แสนโภชน์
  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  อีเมล์ :davit.sa@up.ac.th
  โทร : 095-8934235
  140x140 ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
  อีเมล์ : kanokwat.sh@up.ac.th
  โทร : 083-5679597
  140x140 ผศ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
  ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  อีเมล์ : bowonsak.sr@up.ac.th
  โทร : 083-5748140
  140x140 ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
  อีเมล์ : nakarin.ch@up.ac.th
  โทร : 088-2668224
  140x140 ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ
  ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
  อีเมล์ : kaewarin.ja@up.ac.th
  โทร : 081-2817074
  140x140
  ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง
  ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
  อีเมล์ : wipop.pa@up.ac.th
  โทร : 086-4201534
  140x140 นางโกลัญญา ตายะ
  หัวหน้าสำนักงาน
  อีเมล์ : kolanya.ta@up.ac.th
  โทร : 084-8190539
  140x140 นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว
  หัวหน้างานวิชาการ
  อีเมล์ : warapongk.kl@up.ac.th
  โทร : 095-6927888
  140x140 นางกมลทิพย์ รักเป็นไทย
  หัวหน้างานแผนงาน
  อีเมล์ : kamolthip.ra@up.ac.th
  โทร : 092-6658891
  140x140 นายรณชัย ทิพย์มณฑา
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป
  อีเมล์ : ronnachai.th@up.ac.th
  โทร : 091-0784802
  140x140 นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรณ
  หัวหน้างานปฏิบัติการ
  อีเมล์ : donticha.ch@up.ac.th
  โทร : 061-9421616
  140x140 ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
  รักษาการหน่วยวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ (RUSID)
  อีเมล์ : nakarin.ch@up.ac.th
  โทร : 088-2668224