แนะนำคณะ

ที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร140x140

ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม


140x140

นายเดชนะ สิโรรส


140x140

นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล


140x140

นายวัชระ การสมพจน์


140x140

นายสุดปฐพี เวียงสี