แนะนำคณะ

คณะกรรมการประจำคณะ

            การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดแบ่งภาระงานสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

140x140

ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประธานกรรมการ
140x140

อ.วรกฤต แสนโภชน์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
คณะกรรมการ
140x140

ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการ
140x140

ผศ.ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ
140x140

อ.สัณห์ชัย หยีวิยม

รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต
คณะกรรมการ
140x140

ผศ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
คณะกรรมการ
140x140
ดร.รัตนาวดี พานทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
คณะกรรมการ
140x140

ดร.นราศักดิ์ บุญเทพ

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการ
140x140

อ.เมธาวรรณ ใจไว

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการ
140x140

ดร.สุขชาตรี ประสมสุข

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการ
140x140

ผศ.ดวิษ แสนโภชน์

ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
คณะกรรมการ
140x140

ดร.ศุลีพร คำชมภู

ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
คณะกรรมการ
140x140

ดร.กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
คณะกรรมการ
140x140

อ.ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
คณะกรรมการ
140x140

ดร.นภา ราชตา

ประธานหลักสูตรประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
คณะกรรมการ
140x140
ผศ.ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
ประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
140x140
ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศประยุกต์
140x140
ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล
140x140
ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
140x140

นายเกียรติกุล สุขสมสถาน

กรรมการประเภทอาจารย์
140x140

นางโกลัญญา ตายะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เลขานุการ
140x140

นางศิรินทรา บุญมา

นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ

            คณะกรรมการประจำคณะ มีอำนาจและหน้าที่ในกำหนดนโยบายและแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณาออกระเบียบหรือประกาศเพื่อใช้การดำเนินงาน จัดทำร่างหลักสูตรและรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร เสนอขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ประเมินและควบคุมมาตรฐานการศึกษา ให้คำปรึกษาและเสนอความเห็นแก่คณบดี