แนะนำคณะ

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของคณะ

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดเอกลักษณ์สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ

“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
           โดยมีแผนในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์ดังกล่าว ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน กับ การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข (Community Engagement) คณาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ทั้งในระดับสากล (International Publication) และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในระดับสากล (Partially World Class)

           ปรัชญา
           “เทคโนโลยีสารสนเทศ สรรสร้างองค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล”

           วิสัยทัศน์
           “ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่พร้อมใช้งาน สร้างสรรค์ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชน เพื่อเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตในยุคดิจิทัลแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งระดับชาติและนานาชาติ”

           6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
  •          1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที
  •          2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ
  •          3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน
  •          4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
  •          5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
  •          6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้