แนะนำคณะ

ทำเนียบผู้บริหารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร140x140ดร.สุชัยศรี ไลออน
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พ.ศ. 2544-2546

140x140ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พ.ศ. 2546

140x140ดร.นิภาพรรณ โฆษิตสกุลชัย
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2547

140x140อาจารย์ธนู กังวานใจ
หัวหน้าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
พ.ศ. 2547-2553

140x140รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึง วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554

140x140รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2562

140x140ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง ปัจจุบัน