แนะนำคณะ

โครงสร้างองค์กร

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งโครงสร้างภายในองค์กร ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร ระดับสำนักงาน และระดับงาน การดำเนินงานประกอบด้วย ฝ่ายบริหารและวางแผน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และฝ่ายคุณภาพนิสิต โดยในแต่ละฝ่ายจะแบ่งแยกย่อยออกเป็นงาน และภายใต้งานจะประกอบไปด้วยงานย่อยๆ ตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้


Responsive image