แนะนำคณะ

อัตลักษณ์ของบัณฑิต

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิต สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ

“มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี”