แนะนำคณะ

ประวัติความเป็นมาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

260x120

            คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องตามเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีปณิธานร่วมว่า “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมีวิสัยทัศน์ว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ สร้างสานชีวิตสู่สากล” โดยมีพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ด้าน ได้แก่ (1) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม (3) การวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (4) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment) (5) ทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล (6) การพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Green University และ (7) การพัฒนาระบบให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการด้านบริการสาธารณสุข
            ประวัติความเป็นมาของคณะ ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักวิชาการวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระยะเริ่มแรกได้เปิดสอนเพียง 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ต่อมาในปี 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในปี พ.ศ. 2550 – 2551 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
            ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้เป็น "มหาวิทยาลัยพะเยา" โดยสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการจัดตั้งส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ข้อ 4 ให้จัดตั้งส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย 13 คณะ 2 วิทยาลัย จึงมีผลให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีฐานะเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
            ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มี คำสั่งที่ 306/2553 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อมาได้มีคำสั่งที่ 107/2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และได้มีคำสั่งที่ 349/2554 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2554 แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และต่อมาได้มีคำสั่งที่ 1220/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่องแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ เป็นคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โดยมีโครงสร้างการบริหารงานในคณะแบ่งเป็น 10 หลักสูตรและ 1 สำนักงานคณะ
            ปีการศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ได้แก่ (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ (4) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
            ปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่ ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            ปีการศึกษา 2556 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่ ภายใต้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่
            ปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาใหม่ ภายใต้ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 1 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย
            ปีการศึกษา 2558 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหม่ โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
            ปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2563) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนิสิตทั้งสิ้น จำนวน 1,116 คน มีจำนวนบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 89 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายบริการ จำนวน 23 คน และมีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 66 คน จำนวนบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน รองศาสตราจารย์ 1 คน อาจารย์ 53 คน และผู้ช่วยสอน 2 คน ทั้งนี้คณะฯ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 27 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 38 คน ปริญญาตรี จำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ดังนี้
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,967,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต จำนวน 2,470,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.26 งบประมาณบริการวิชาการ จำนวน 303,138 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.63 งบประมาณทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม จำนวน 34,000 บาท ร้อยละ 0.83 งบประมาณการพัฒนาบุคลากร จำนวน 369,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30 และงบประมาณการบริหารจัดการ จำนวน 792,862 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.98
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,898,000 บาท แบ่งเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาคุณภาพนิสิต การพัฒนาบุคลากร และบริการวิชาการ จำนวน 3,719,142 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.41 งบประมาณทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม จำนวน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 และงบประมาณการบริหารจัดการ จำนวน 113,858 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.92
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 8,998,568.37 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 3,915,718.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.51 2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จำนวน 3,236,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.96 3) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 857,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.53 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 356,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96 5) กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม จำนวน 132,550 บาท ร้อยละ 1.47 และ 6) กองทุนวิจัย จำนวน 500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,771,000 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 4,234,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.37 2) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 3) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 1,277,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.13 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 140,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 และ 5) กองทุนทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม จำนวน 50,000 บาท ร้อยละ 0.87
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,956,000 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 3,555,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.74 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 517,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.43 3) กองทุนวิจัย จำนวน 300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.05 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 350,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.06 5) กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 230,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.64 และ 6) กองทุนสินทรัพย์ถาวร จำนวน 3,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.07
            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 7,654,284 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 4,232,334 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.29 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 301,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.94 3) กองทุนวิจัย จำนวน 897,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.72 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 2,197,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.71 และ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 25,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.34
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,321,000 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 4,623,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.88 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 411,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.72 3) กองทุนวิจัย จำนวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 62,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.17 และ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,349,000 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 3,753,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.30 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 401,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.22 3) กองทุนวิจัย จำนวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.45 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 และ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.57
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 5,020,500 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 4,364,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.93 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 431,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.58 3) กองทุนวิจัย จำนวน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.99 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 และ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.50
            ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 6,352,417 บาท แบ่งเป็น 1) กองทุนเพื่อการศึกษา (งบประมาณบริหารจัดการ ครุภัณฑ์ และพัฒนาบุคลากร) จำนวน 5,252,417 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.68 2) กองทุนกิจการนิสิต (พัฒนาคุณภาพนิสิต) จำนวน 660,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.39 3) กองทุนวิจัย จำนวน 325,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 4) กองทุนบริการวิชาการ จำนวน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.10 และ กองทุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.71