แนะนำคณะ

สัญลักษณ์ของคณะ ICT

สัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

260x120

           ตราสัญลักษณ์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตัวอักษร ICT : อักษรย่อชื่อคณะ เรียบง่ายแต่ดูทันสมัย ตัวอักษร I ออกแบบให้เป็นลักษณะเหมือนแผงวงจร ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยี

           ความหมายของโลโก้คณะ ICT
              สีม่วง : สีประจำมหาวิทยาลัยพะเยา หมายถึง ความสูงส่ง
              สีทอง : ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเรียนรู้ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย
              สีบรอนด์เทา : สื่อถึงความทันสมัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
              สัญลักษณ์ลูกศร : ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนายิ่งๆขึ้นไป (ตัดทอนมาจากสัญลักษณ์เวียงของ มหาวิทยาลัยพะเยา)
              รูปทรงหกเหลี่ยม : ศาสตร์/แขนงวิชาความรู้ในด้านต่างๆ ที่อยู่ภายใต้องค์ความรู้ในด้าน ICT

           ความหมายโดยรวม องค์กรที่มุ่งมั่นและพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความเจริญก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนิสิตให้เกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย


สีประจำคณะ ได้แก่ สีทอง

  260x120
           โค้ดรหัสสีทอง : #996600
           สีทอง : ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า การเรียนรู้ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ทางวิชาการและงานวิจัย