แนะนำคณะ

พันธกิจหลัก (Mission)


            1) ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21
            2) วิจัยและนวัตกรรม สู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์
            3) บริการวิชาการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
            4) ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย
            5) บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้เปลี่ยนแปลงร่วมกัน


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

            1) ยุทธศาสตร์ “NEXT Learning” พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานด้านไอซีที
            2) ยุทธศาสตร์ “NEXT Research” พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนชุมชนและประเทศชาติ
            3) ยุทธศาสตร์ “NEXT Service” ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชน
            4) ยุทธศาสตร์ “NEXT Culture” ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
            5) ยุทธศาสตร์ “NEXT International” สร้างเสริมความเป็นสากลเพื่อสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
            6) ยุทธศาสตร์ “NEXT Management” บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้