แนะนำคณะ

ข้อกำหนดด้านคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต

             คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดคุณธรรมจริยธรรมของนิสิต สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย คือ

“ซื่อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์”