จัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 17 ก.ค. 2563, 17:57 น.| 576| Academic,Research|

         เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมสัมมนา หัวข้อ "แนวทางการจัดทำนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะ" ภายใต้โครงการสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมสัมมนา จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เพื่อร่วมกันหาแนวทางการจัดทำนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน และการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ภายในคณะ อาทิเช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการบริหารจัดการ

          ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเดชนะ สิโรรส อาจารย์พิเศษ หลักสูตร ExMBA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยภายในการสัมมนาได้มีการร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะฯ (Workshop) ซึ่งมีคณะกรรมการประจำคณะฯ คณาจารย์และตัวแทนแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมประชุมสัมมนาอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว/ภาพ