ติดตั้งระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 พื้นที่อำเภอเมือง ตำบลแม่กาและตำบลแม่นาเรือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ก.ค. 2563, 13:42 น.| 434| Academic,Research|

              เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย ประธานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นทีมนักวิจัย ได้ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กาและในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อตรวจสอบและดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในการเตือนภัยภาวะปริมาณฝุ่นละเอียด (Fine dust particle:2.5 PM) เกินค่ามาตรฐาน รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เป็นโครงการซึ่ง ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหัวหน้าโครงการ และได้รับทุนวิจัยจากธนาคารออมสิน ในการจัดทำโครงการวิจัยระบบเตือนภัยภาวะฝุ่น 2.5 กรณีศึกษาจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

             ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน 4 ชุด ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา

1. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายในสำนักงาน                                 จำนวน 2 ชุด 

2. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายนอกสำนักงาน (solar cell)                 จำนวน 2 ชุด

             ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน 2 ชุด ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา

1. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายในสำนักงาน                                 จำนวน  1 ชุด 

2. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายนอกสำนักงาน (solar cell)                 จำนวน  1 ชุด

         ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ จำนวน 2 ชุด ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

1. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายในสำนักงาน                                  จำนวน  1 ชุด 

2. อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศแบบภายนอกสำนักงาน (solar cell)                 จำนวน  1 ชุด