ชี้แจงรายละเอียดโครงการ อว. จ้างงาน ระยะที่ 2 พื้นที่ตำบลแม่นาเรือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 23 ก.ค. 2563, 14:51 น.| 601| Academic,Research|

            เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อม ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ในโครงการฯ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะที่ 2
ซึ่งจะให้ผู้ถูกจ้างงานลงพื้นที่
สำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยาในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ จังหวัดพะเยา

               โดยมี นายสมบัติ สมศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และชาวบ้านในพื้นที่ ให้ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ที่จะลงพื้นที่สำรวจข้อมูล เพื่อสำรวจความต้องการใช้น้ำภาคการเกษตรในช่วงหน้าแล้งของเกษตรในจังหวัดพะเยา จากที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก และจัดทำบัญชีน้ำของเกษตรกรในพื้นที่

             ซึ่งโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ระยะที่ 2 เป็นโครงการที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเสริมศักยภาพให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน