ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 25 ก.ค. 2563, 21:31 น.| 896| Academic,Research|

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์จิรวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย นักวิจัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ การวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านการพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

แผนงานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสรรพศาสตร์ กลุ่มเรื่อง สร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์  เรื่อง พระพุทธปฏิมาศิลาทรายสุกลช่างพะเยากับการสร้างสรรค์สื่อเสมือนจริง