อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 3 ส.ค. 2563, 18:27 น.| 407| Academic,Research|

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง UB 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ วิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้าน Digital Economy ภาคเหนือ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้าน Digital Economy เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Digital Economy ให้แก่นักศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วภาคเหนือ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและลดต้นทุนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยนวัตกรรม เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคการศึกษาเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขายสินค้าของผู้ประกอบการและสร้างการรับรู้ด้าน Digital Economy ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ หัวหน้าโครงการจากวิทยาลัย ศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แนะนำภาพรวมโครงการ ซึ่งกิจกรรมหลักในโครงการจะมีการจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ จำนวน 3,000 ราย นักศึกษา 2,000 รายจากสถาบันอุดมศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 100 แห่ง โดยจะคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 ราย โดยคุณสมบัตินิสิตที่จะผ่านการคัดเลือกจะต้องผ่านการอบรมสมนาความรู้พื้นฐาน มีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการพัฒนาเป็น Start upมีความพร้อมในการผลิต Prototype ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และมีแผนธุรกิจ (Business Plan) จากนั้นจะจับคู่ และ บ่มเพาะสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างผู้ประกอบการ กับ นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก Digital Service Provider (DSP) และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนทํางานจริง เป็นระยะเวลา 2 เดือน

           ซึ่งภายในกิจกรรมมีการอบรมแบ่งเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน ดังนี้ หัวข้อ Digital Commerce ช่องทางการหาเงินผ่านโลกออนไลน์ mobile-commerce และSocial Commerce หัวข้อ Digital Transformation การประสิทธิภาพการทํางาน ลดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าเช่นระบบ IoT, Big Data , AI และ Robotics เป็นต้น และหัวข้อ Digital Consumption มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการบริโภคหรือเสพสื่อดิจิทัล โดยมีทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาให้ความรู้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ นำโดย ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ประธานหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ พร้อม อาจารย์นภา ราชตา ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นทีมวิทยากรอบรม ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจากหลากหลายคณะฯ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 260 คน โดยทางคณะผู้จัดงานได้มีการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างให้กับนิสิตที่เข้าร่วมอบรม พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องอบรม พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องอบรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

          ลำดับขั้นตอนต่อจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทางทีมงานจะทำการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเพื่อจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับนิสิตร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสมือนทํางานจริง ในช่วงระหว่างเดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 เป็นลำดับถัดไป ซึ่งนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 100 ท่าน จากสถาบันการศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ จะได้รับค่าตอบแทนในครั้งนี้อีกด้วย   

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ (ครู) : ภาพ