การสร้างสรรค์ผลงานรองรับ "CBT Aging Friend" และ Smart City

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 8 ส.ค. 2563, 22:36 น.| 402| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมเรส เทพมา อาจารย์ วณิชญา ถนอมพลกรัง อาจารย์ วรินทร์ รวมสำราญ จากสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยว และเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ “CBT Aging Friend” และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) ยกระดับเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO และเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเมืองน่าน ให้มีขีดความสามารถด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากลและเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจากนายภิรมย์ เทพสุคนธ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งภายในกิจกรรมจัดให้มีเวทีเสวนาและแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตามชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ระดมความคิดเห็นได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยในแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ประจำตามกลุ่มให้ความรู้และคำแนะนำ จากนั้นนำเสนอและสรุปผลการระดมความคิดเห็น ซึ่งภายในกิจกรรมมีภาคีเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านทุกภาคส่วนเข้าร่วมในครั้งนี้

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ : ภาพ