อบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย "LINK CAMPUS CABLING 2020"

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 11 ก.ย. 2563, 14:02 น.| 281| Academic,Research|

        เมื่อวันที่ 11  กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร่วมมือกับ บริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมทักษะวิชาชีพด้านระบบเครือข่าย  "LINK CAMPUS CABLING 2020" มุ่งเน้นสร้างบัณฑิตตามอัตลักษณ์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  "พร้อมใช้ ใฝ่รู้ สู้งาน"

          โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมให้นิสิตได้เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ซึ่งมีวิทยากรผู้ปฏิบัติงานโดยตรงด้านระบบเครือข่าย จาก บริษัทอินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้และสอนทักษะต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายต่าง ๆ

 

นางสาวมยุเรศ  แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว