ภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว

ข่าวโดย mayurate.sa| วันเวลาที่โพส 14 ก.ย. 2563, 11:00 น.| 294| Academic,Research|

             เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการภูมิปัญญาจากปราชญ์ภูกามยาว ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่และกล่าวเปิดกิจกรรม เพื่อทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของภูกามยาว และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนจังหวัดพะเยา อีกทั้งเพื่อเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากปราชญ์ชาวบ้านไปยังรุ่นลูกหลานให้ได้อนุรักษ์และสืบทอดกันต่อไปในอนาคต

              โดยมีปราชญ์ชาวบ้านจากอำเภอภูกามยาว อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 ฐาน คือ ฐานทำตุงล้านนา  ตุงไส้หมู สานเข่งปลาทู  ผีหม้อนึ่ง และสานฝาชี โดยได้แบ่งกลุ่มนิสิตออกไปตามฐานต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง

 

 

 

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์) : ข่าว

สโมสรนิสิตคณะ ICT : ภาพ